ปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด
วิสัยทัศน์ ต้นแบบหลักสูตรแห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก สู่ความเป็นผู้นำ ก้าวล้ำความคิด ผลิตนวัตกรรม นำสู่สากล
พันธกิจ พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความเข้มเเข็งทางวิชาการ มีทักษะชีวิต เป็นนวัตกร และกล้าเเสดงออกทางคุณธรรม และจริยธรรม
ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย
เป้าประสงค์ ขับเคลื่อนการผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นสถานศึกษาชั้นนำ
มุมมองกลยุทธ์ มิติการพัฒนาองค์กร
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นศูนย์กลางวิจัยและทดลอง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
ฝกจ.01 ส่งเสริมการวิจัยและสร้างสรรค์สวัตกรรมของบุคลากร - ดร.สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา 1 ต.ค. 2564 ถึง 30 ก.ย. 2565 1,849,200 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น