ปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด
วิสัยทัศน์ ต้นแบบหลักสูตรแห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก สู่ความเป็นผู้นำ ก้าวล้ำความคิด ผลิตนวัตกรรม นำสู่สากล
พันธกิจ พัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการวิจัยและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ยุทธศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรเเละการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกร เเละส่งเสริมคุณลักษณะสำคัญของนวัตกร
เป้าประสงค์ พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
มุมมองกลยุทธ์ มิติประสิทธิผลทางยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
ฝกร.13 บำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2564 - นางสาวคณิตา จูตะเสน 12 ต.ค. 2564 ถึง 12 ต.ค. 2564 9,000 9,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท.05 โครงการเสริมทักษะภาษาไทย - นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี
- นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย
- นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์
- นางสาวสุรตา หวานสนิท
22 พ.ย. 2564 ถึง 25 ม.ค. 2565 0 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP 02 Loy Krathong - นายมงคล พลเยี่ยม
- นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ
15 พ.ย. 2564 ถึง 19 พ.ย. 2564 20,000 20,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.15 ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2564 - นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์ 3 ธ.ค. 2564 ถึง 3 ธ.ค. 2564 18,000 15,656 86.98 ดำเนินการเสร็จสิ้น
JIP.09 Father's Day Week - นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ และ Mr. Forbes Smart 29 พ.ย. 2564 ถึง 9 ธ.ค. 2564 0 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP.07 โครงการ Children's Day - นายมงคล พลเยี่ยม 7 ม.ค. 2565 ถึง 7 ม.ค. 2565 18,000 18,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
JIP.12 Christmas Week - นางสาวราภรณ์ พูลสวัสดิ์
- นางสาวสุภิญญา เถาทอง
13 ธ.ค. 2564 ถึง 24 ธ.ค. 2564 0 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.29 จิตรกรจิ๋ว ประจำปีการศึกษา 2564 - นางสาวคณิตา จูตะเสน 4 ม.ค. 2565 ถึง 4 ก.พ. 2565 8,000 8,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.17 วันเด็กแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2565 - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 10 ก.พ. 2565 ถึง 11 ก.พ. 2565 106,000 99,999 94.34 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.18 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2565 - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 27 ม.ค. 2565 ถึง 27 ม.ค. 2565 37,100 49,100 132.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.38 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 8 ม.ค. 2565 ถึง 14 ม.ค. 2565 70,000 70,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.39 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 27 ม.ค. 2565 ถึง 27 ม.ค. 2565 19,500 19,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ.13 โครงการหนูน้อยปฐมวัยรู้เท่าทันภัยโควิด - นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์
- นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์
- นางสาวพันทิวา ฐานคร
21 มี.ค. 2565 ถึง 21 มี.ค. 2565 45,360 45,313 99.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.20 มอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 24 ก.พ. 2565 ถึง 25 ก.พ. 2565 70,000 69,546 99.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.19 เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 - นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย 18 ก.พ. 2565 ถึง 18 ก.พ. 2565 0 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP 32 IEP Sport Competition - นายประวีณ สุทธิสง่า 6 มิ.ย. 2565 ถึง 29 ก.ค. 2565 23,000 22,926 99.68 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP 35 Anti Drug Day - นายประวีณ สุทธิสง่า 24 มิ.ย. 2565 ถึง 24 มิ.ย. 2565 5,000 4,980 99.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ.06 โครงการคุณธรรมจริยธรรม ช่วงที่1 - นายสมภพ จันทร์เงิน
- นางสาวชนัณชิฏา สินทรัพย์
4 มี.ค. 2565 ถึง 25 มี.ค. 2565 27,300 27,300 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP25 Graduation P.6, M.3 and M.6 - นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
- นางสาวพัชรา มานะศิลป์
- ่นางสาวจิรารัตน์ จตุรานนท์
- Mr.Ting Fong Tsai
- นายมงคล พลเยี่ยม
3 มี.ค. 2565 ถึง 4 มี.ค. 2565 6,000 6,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ.06 โครงการคุณธรรมจริยธรรม ช่วงที่ 2 - นายสมภพ จันทร์เงิน
- นางสาวชนัณชิฏา สินทรัพย์
10 มิ.ย. 2565 ถึง 26 ส.ค. 2565 2,940 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
JIP22 English day camp at Bangsean Aquarium & Museum for JIP G.1 - นางสุริยาพร โตวรรณสูตร 6 ก.ค. 2565 ถึง 6 ก.ค. 2565 36,180 31,775 87.82 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP.33 Waikru Ceremony - นายมงคล พลเยี่ยม 30 มิ.ย. 2565 ถึง 30 มิ.ย. 2565 18,600 18,600 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กค.05 โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - อ.พจนีย์ มาสุข 8 ก.ค. 2565 ถึง 8 ก.ค. 2565 175,280 174,080 99.32 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กค.06 โครงการค่ายคณิตศาสตร์พัฒนาสมรรถนะการคิดแบบนวัตกร - อ.พจนีย์ มาสุข 30 ก.ค. 2565 ถึง 31 ก.ค. 2565 45,000 44,886 99.75 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ.12 ตรวจสุขภาพ - นางพรพราว ทองจรูญ
- นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง
27 มิ.ย. 2565 ถึง 6 ก.ค. 2565 1,700 1,700 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.๓๖ โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๖๕ - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 9 พ.ค. 2565 ถึง 9 พ.ค. 2565 39,796 39,796 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.๓๗ โครงการวันไหว์ครู ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 23 มิ.ย. 2565 ถึง 23 มิ.ย. 2565 45,800 45,800 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท.10 วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 - นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์ 1 มิ.ย. 2565 ถึง 30 มิ.ย. 2565 17,000 17,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กส 08 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “ค่ายพุทธศาสน์ ม.2 - นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์ 8 ก.ค. 2565 ถึง 8 ก.ค. 2565 55,200 55,200 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กส 06 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “ค่ายพุทธศาสน์ ม.๑ รุ่นที่ ๒๕” - นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์ 7 ก.ค. 2565 ถึง 7 ก.ค. 2565 65,000 65,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท.11 วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 - นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย 1 ก.ค. 2565 ถึง 30 ก.ค. 2565 15,000 15,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.48 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักเรียน - นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย 3 มิ.ย. 2565 ถึง 3 มิ.ย. 2565 87,160 87,160 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกจ.08 โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด - นายธีรศักดิ์ โชตะนา 20 มิ.ย. 2565 ถึง 24 มิ.ย. 2565 0 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ.20 โครงการวันไหว้ครู - นางทัศวรรณ เอี่ยมวิไล
- นางพรพราว ทองจรูญ
30 มิ.ย. 2565 ถึง 30 มิ.ย. 2565 0 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กค04 โครงการ ทัศนศึกษาด้านวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ - นางสาวพาวา พงษ์พันธุ์
- นางสาวนิธินันท์ กลั่นคูวัฒน์
- นางสาวปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์
22 ก.ค. 2565 ถึง 22 ก.ค. 2565 88,800 81,457 91.73 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.03 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิตติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ประจำปีการศึกษา 2565 - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 27 ก.ค. 2565 ถึง 27 ก.ค. 2565 32,500 32,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ.24 โครงการวันแม่-สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน - นายณรงค์ฤทธิ์ โควัน
- นางวรรธนา นันตาเขียน
- นางบุญทิม ฐิติวร
11 ส.ค. 2565 ถึง 11 ส.ค. 2565 13,493 13,493 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท.12 โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 - นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี
- นายทรงกรด แก้วศรีนวล
31 ส.ค. 2565 ถึง 31 ส.ค. 2565 225,400 222,800 98.85 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปถ.12 โครงการทัศนศึกษาวิชาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป.6 - นางสาวรุ่งอรุณ บุญพยุง 16 ส.ค. 2565 ถึง 16 ส.ค. 2565 56,400 53,460 94.79 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP 36 Suntornpoo - นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ 24 มิ.ย. 2565 ถึง 24 มิ.ย. 2565 0 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ฝมธ.12 โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) ในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา - นางสาวรัชฎา เศษวิสัย 8 ก.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2565 13,800 6,818 49.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปถ.08 โครงการทัศนศึกษาวิชาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป.2 - นางสาวณัฐกริษฐา โกพิมาย 11 ส.ค. 2565 ถึง 11 ส.ค. 2565 63,860 62,170 97.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ22 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย - นางสาวธันย์สิตา ศิริอมรเสถียร
- นางสาวกุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนากุล
15 ส.ค. 2565 ถึง 18 ส.ค. 2565 4,000 3,794 94.85 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปถ.11 โครงการทัศนศึกษาวิชาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมป.5 - นางสาววราภรณ์ พูลสวัสดิ์ 16 ส.ค. 2565 ถึง 16 ส.ค. 2565 66,330 66,280 99.92 ดำเนินการเสร็จสิ้น
JIP26 Mother's Day Week - นางสาวอรอุมา เสือนาค Mr. James David Peter Howard Orrell 8 ส.ค. 2565 ถึง 12 ส.ค. 2565 0 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปถ.09 โครงการทัศนศึกษาวิชาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป.3 - นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร
- นายเกรียงไกร วิลามาศ
11 ส.ค. 2565 ถึง 11 ส.ค. 2565 68,000 60,590 89.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปถ.10 โครงการทัศนศึกษาวิชาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป.4 - นางสาวสุภิญญา เถาทอง
- จ่าสิบเอกกรกฎ กิตติภูมิภักดี
16 ส.ค. 2565 ถึง 16 ส.ค. 2565 67,582 67,372 99.69 ดำเนินการเสร็จสิ้น
JIP01 Morning Brief - นางสาวสุภิญญา เถาทอง 1 พ.ย. 2564 ถึง 30 ก.ย. 2565 0 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กส.03 โครงการงามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิต ระดับประถมศึกษา - นางอรัญญา เซียวประเสริฐ 18 ก.ค. 2565 ถึง 31 ส.ค. 2565 2,500 2,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝมธ.11 โครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ในนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา - นางสาวรัชฎา เศษวิสัย 17 พ.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2565 356,678 340,770 95.54 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - อาจารย์มนพัทธ์ โชคอนันต์รัตนา 16 ส.ค. 2565 ถึง 16 ส.ค. 2565 303,010 300,450 99.16 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP.12 Field Trips P.1 : The Junior Explorers - นางสาวเจนีวา ชัยภักดี 20 ม.ค. 2566 ถึง 20 ม.ค. 2566 11,920 10,560 88.59 ดำเนินการเสร็จสิ้น