ปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด
วิสัยทัศน์ ต้นแบบหลักสูตรแห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก สู่ความเป็นผู้นำ ก้าวล้ำความคิด ผลิตนวัตกรรม นำสู่สากล
พันธกิจ เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้บริการ ทำงานร่วมกับสังคมและชุมชน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อนำพาไปสู่สังคมอุดมปัญญา
ยุทธศาสตร์ สนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรม
เป้าประสงค์ โรงเรียนให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสังคมและชุมชน
มุมมองกลยุทธ์ มิติคุณภาพการบริการ
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่โรงเรียน สังคม ชุมชน

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
ฝกร.18 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2565 - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 27 ม.ค. 2565 ถึง 27 ม.ค. 2565 37,100 49,100 132.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กค.06 โครงการค่ายคณิตศาสตร์พัฒนาสมรรถนะการคิดแบบนวัตกร - อ.พจนีย์ มาสุข 30 ก.ค. 2565 ถึง 31 ก.ค. 2565 45,000 44,886 99.75 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ. 17 Summer for Kids 2022 - อาจารย์นัตยา ทองคง
- อาจารย์ปวลี เสมอวงษ์
18 เม.ย. 2565 ถึง 13 พ.ค. 2565 390,000 373,410 95.75 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.01 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 - นางสาวคณิตา จูตะเสน 2 มิ.ย. 2565 ถึง 2 มิ.ย. 2565 38,000 37,961 99.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝวช 07 โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู - นางมันทนา เมฆิยานนท์ 12 พ.ค. 2565 ถึง 12 พ.ค. 2565 18,085 18,085 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.15 ไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 - นายราชัย นาเจริญ 23 มิ.ย. 2565 ถึง 23 มิ.ย. 2565 71,878 69,568 96.79 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ18 โครงการ Summer Camps for Kids 2022 - นางกรกช เงินดี
- นางสาวกุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนากุล
18 เม.ย. 2565 ถึง 13 พ.ค. 2565 618,000 618,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปถ.05 โครงการ Summer For Kids 2022 - นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร 18 เม.ย. 2565 ถึง 13 พ.ค. 2565 1,405,050 601,805 42.83 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กว.05 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ - นายคงศักดิ์ วัฒนะโชติ
- นางสาวสำเนา ยอดยิ่ง
5 ส.ค. 2565 ถึง 6 ส.ค. 2565 50,000 50,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.05 มุทิตาคารวะ ประจำปีการศึกษา 2565 - นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ์ 1 ก.ย. 2565 ถึง 1 ก.ย. 2565 56,600 55,340 97.77 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ .21 โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 1/2565 - นางสาวปวลี เสมอวงษ์
- นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์
6 มิ.ย. 2565 ถึง 31 ส.ค. 2565 700,890 700,779 99.98 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝศภ.01 โครงการบริการวิชาการ GLC (Global Language Centre) "Learning & Practice Languages" 1/2565 - นางวรรธนา นันตาเขียน
- นางสาวณัฐกริษฐา อินทรกุลไชย
27 มิ.ย. 2565 ถึง 23 ก.ย. 2565 121,000 119,448 98.72 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝวช01 โครงการพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู - นางมันทนา เมฆิยานนท์ 14 มิ.ย. 2565 ถึง 13 ก.ย. 2565 5,280 5,280 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปถ.05 โครงการ Summer For Kids - นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร 18 เม.ย. 2565 ถึง 13 พ.ค. 2565 674,025 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ฝปถ.09 โครงการ Satit Activitys & Homework - นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร
- นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร
1 มิ.ย. 2565 ถึง 9 ก.ย. 2565 57,000 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ฝปถ05 โครงการ Summer For Kid 2022 - นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร 18 เม.ย. 2565 ถึง 13 พ.ค. 2565 812,500 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม