ปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด
วิสัยทัศน์ ต้นแบบหลักสูตรแห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก สู่ความเป็นผู้นำ ก้าวล้ำความคิด ผลิตนวัตกรรม นำสู่สากล
พันธกิจ สร้างสภาพเเวดล้อมเเห่งการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอก
ยุทธศาสตร์ สร้างและส่งเสริมสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้
เป้าประสงค์ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
มุมมองกลยุทธ์ มิติการบริหารจัดการภายใน
กลยุทธ์ พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
ไม่มีข้อมูล