ปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
วิสัยทัศน์ สถาบันสร้างนักคิด ผลิตผู้นำ มีคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ
พันธกิจ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ และความสามารถของครูและบุคลากร (Insert of excellence)
เป้าประสงค์ ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
มุมมองกลยุทธ์ มิติการพัฒนาองค์กร
กลยุทธ์ สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
ฝบห.08 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 - น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
6 พ.ย. 2563 ถึง 8 พ.ย. 2563 239,300 231,493 96.74 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝบห.10 สัมมนาวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568 - น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
- นางวิลาวัณย์ วิริยกิจจา
- น.ส.ภิธรา จิรเตชะนนท์
- น.ส.เกษร ยั่งยืน
11 ก.พ. 2564 ถึง 11 ก.พ. 2564 20,500 17,498 85.36 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ.10 อบรมเชิงปฏิบัติการ Coding for kids - นางาสาวธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์ 6 มี.ค. 2564 ถึง 6 มี.ค. 2564 8,560 8,560 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝบห.03 โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการของบุคลากรประจำปี 2564 - นายพีรพัฒน์ สามัญ
- น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร
- ดร.ภัทราวุธ รักกลิ่น
5 เม.ย. 2564 ถึง 7 เม.ย. 2564 953,290 876,410 91.94 ดำเนินการเสร็จสิ้น