ปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
วิสัยทัศน์ สถาบันสร้างนักคิด ผลิตผู้นำ มีคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ
พันธกิจ สร้างและพัฒนา “คุณภาพของนักเรียน” ให้เป็นบุคคลที่มีความสามารถในทักษะชีวิต
ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตของนักเรียนเพื่ออนาคตที่ดี (Learning & life skill development for future)
เป้าประสงค์ ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
มุมมองกลยุทธ์ มิติประสิทธิผลทางยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
ฝปฐ.01 โครงการวันลอยกระทง - นางวรรธนา นันตาเขียน
- นางสาวปวลี เสมอวงษ์
30 ต.ค. 2563 ถึง 30 ต.ค. 2563 3,000 3,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.38 บำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2563 - นางสาวคณิตา จูตะเสน 12 ต.ค. 2563 ถึง 12 ต.ค. 2563 31,700 29,240 92.24 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.33 ตลาดนัดสาธิตพอเพียง - นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์ 30 ต.ค. 2563 ถึง 30 ต.ค. 2563 2,000 1,700 85.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
๋JIP03 โครงการ Father's Day Week - นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ และ Mr. Forbes Smart 2 ธ.ค. 2563 ถึง 10 ธ.ค. 2563 10,000 10,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.39 ทำบุญตักบาตรเนื่องใน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 - นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์ 4 ธ.ค. 2563 ถึง 4 ธ.ค. 2563 21,800 21,350 97.94 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.24 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ - นางสาวภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์ 27 พ.ย. 2563 ถึง 4 ธ.ค. 2563 20,000 20,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP04 Moral and Ethics Enhancement - นายเสกสัน จันทร์สม 18 ธ.ค. 2563 ถึง 18 ธ.ค. 2563 10,000 8,560 85.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP15 กลุ่มสัมพันธ์ ม.3 - นายปริยวัตน์ ปุระวัฒนานนท์ 14 ธ.ค. 2563 ถึง 15 ธ.ค. 2563 76,708 76,708 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ.๐๖ โครงการคุณธรรมจริยธรรม ช่วงที่ 1 - นายสมภพ จันทร์เงิน
- นายณรงค์ฤทธิ์ โควัน
24 ก.พ. 2564 ถึง 24 มี.ค. 2564 1,000 1,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.25 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 19 ก.พ. 2564 ถึง 19 ก.พ. 2564 140,000 140,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.27 โครงการสานสัมพันธ์ชั้น ป.6 - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์
- นางสาวรุ่งอรุญ บุญพยุง
27 มี.ค. 2564 ถึง 27 มี.ค. 2564 90,000 90,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.08 สานสัมพันธ์ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2563 - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 1 เม.ย. 2564 ถึง 2 เม.ย. 2564 300,000 283,200 94.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.02 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2564 - นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์ 2 มิ.ย. 2564 ถึง 2 มิ.ย. 2564 27,000 25,500 94.44 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท.02 วันสุนทรภู่ - นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์ 1 มิ.ย. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564 17,800 17,800 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝมธ02 เสริมสร้างภาวะผู้นำและทักษะการดำเนินชีวิตเพื่อรู้เท่าทันภัยค้ามนุษย์จากสื่อสังคมออนไลน์ - น.ส.ณฐมน กีรติโชติกูล 25 ธ.ค. 2563 ถึง 25 ธ.ค. 2563 10,000 10,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.03 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2564 - นายรัฐพล กัลพล 23 ก.ค. 2564 ถึง 23 ก.ค. 2564 18,500 14,460 78.16 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.28 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม - นางสาวภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์
- นางระพิน ชูชื่น
- นางสาวพัดชา กวางทอง
- นางสาวทรงศรี สารภูษิต
- นางสาวขวัญตา บุญจันทร์
29 ก.ย. 2564 ถึง 30 ก.ย. 2564 70,000 40,100 57.29 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.04 โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 11 ส.ค. 2564 ถึง 11 ส.ค. 2564 0 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น