ปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
วิสัยทัศน์ สถาบันสร้างนักคิด ผลิตผู้นำ มีคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ
พันธกิจ สร้างและพัฒนา “คุณภาพของนักเรียน” ให้เป็นบุคคลที่มีความสามารถในทักษะชีวิต
ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตของนักเรียนเพื่ออนาคตที่ดี (Learning & life skill development for future)
เป้าประสงค์ ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
มุมมองกลยุทธ์ มิติประสิทธิผลทางยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อการออกกำลังกายและการพัฒนาสู่การกีฬาอาชีพ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
กพ.01 จัดแข่งขันแฮนด์บอลพิบูลบำเพ็ญอินวิเตชั่น ครั้งที่ 4 - นายกิตติวุฒิ อังคะนาวิน 21 พ.ย. 2563 ถึง 22 พ.ย. 2563 24,600 24,270 98.66 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ08 Sports Day - นายกุลชาติ แสงทอง
- นางสาวชนัณชิฏา สินทรัพย์
- นางสาวกุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนากุล
18 ธ.ค. 2563 ถึง 18 ธ.ค. 2563 69,650 69,650 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.05 แข่งขันกีฬาและกรีฑาสี - นายฉลอง แสนโคก 8 ธ.ค. 2563 ถึง 9 ธ.ค. 2563 1,000,000 997,316 99.73 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.30 Satit Street Basketball ประจำปีการศึกษา 2563 - นายมุรธา นามพลกรัง 14 ธ.ค. 2563 ถึง 25 ธ.ค. 2563 10,000 10,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.31 ฟุตซอลประถม ประจำปีการศึกษา 2563 - นายมุรธา นามพลกรัง 14 ธ.ค. 2563 ถึง 25 ธ.ค. 2563 10,000 10,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.08 ส่งแข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 - นายฉลอง แสนโคก 1 ต.ค. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2564 200,000 124,015 62.01 ดำเนินการเสร็จสิ้น