ปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
วิสัยทัศน์ สถาบันสร้างนักคิด ผลิตผู้นำ มีคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ
พันธกิจ สร้างและพัฒนา “คุณภาพของนักเรียน” ให้เป็นบุคคลที่มีความสามารถในทักษะชีวิต
ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตของนักเรียนเพื่ออนาคตที่ดี (Learning & life skill development for future)
เป้าประสงค์ ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
มุมมองกลยุทธ์ มิติประสิทธิผลทางยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
ฝกร.11 สาธิตจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2563 - นางสาวคณิตา จูตะเสน 19 ธ.ค. 2563 ถึง 19 ธ.ค. 2563 30,000 29,405 98.02 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.19 สรุปงานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 - นายรัฐพล กัลพล 18 ธ.ค. 2563 ถึง 18 ธ.ค. 2563 65,000 29,230 44.97 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ.04 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ช่วงที่ 1) - นางสาวธันย์สิตา ศิริอมรเสถียร
- นายสมภพ จันทร์เงิน
22 ก.พ. 2564 ถึง 24 ก.พ. 2564 3,600 3,600 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP.13 Democratic Value Enhancement Project - นายประวีณ สุทธิสง่า
- Mrs. Marites Carreon
- Mr.Ting Fong Tsai
8 ก.พ. 2564 ถึง 5 มี.ค. 2564 1,700 450 26.47 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.15 เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 - นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย 15 ก.พ. 2564 ถึง 18 ก.พ. 2564 8,000 7,917 98.96 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.13 วันเด็กแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2564 - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 19 ก.พ. 2564 ถึง 19 ก.พ. 2564 220,000 217,474 98.85 ดำเนินการเสร็จสิ้น
SAM256401 โครงการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Creative SAM CAMP - นางสาวพาวา พงษ์พันธุ์
- นางสาวสญามณ รูปต่ำ
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
- นางสาวพจนีย์ เถิงจ่าง
- นางสาวคณิตา จูตะเสน
- นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย
- นายทรงกรด แก้วศรีนวล
- นายภาสกร ภักดิ์ศรีแพง
- นายพัสกร แนวปราณีต
- 7. นายกิตติภัฎ วงค์กระโซ่
- นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง
- นางสาวนิธินันท์ กลั่นคูวัฒน์
- นางสาวเกษร ยั่งยืน
- นายรัฐพล กัลพล
- นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์
- นางสาวเจติยา อุ่นกมล
- นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสัวสดิ์
- นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์
- นางสาวสาวิตรี ริบรวมทรัพย์
30 มี.ค. 2554 ถึง 31 มี.ค. 2564 410,800 406,272 98.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.06 จัดทำหนังสือรุ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 - นายรัฐพล กัลพล 15 ม.ค. 2564 ถึง 31 มี.ค. 2564 309,800 295,800 95.48 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.37 สุขสันต์วันยินดี ส่งพี่ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563 - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 12 มี.ค. 2564 ถึง 12 มี.ค. 2564 40,000 40,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.41 มอบโล่เด็กดี เสื้อสามารถ และประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 12 มี.ค. 2564 ถึง 26 มี.ค. 2564 181,500 170,200 93.77 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.35 Satit Music Festival 2020 - นายมุรธา นามพลกรัง 13 มี.ค. 2564 ถึง 13 มี.ค. 2564 22,390 20,770 92.76 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.01 ค่ายผู้นำนักเรียน ประจำปี การศึกษา 2564 - นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย 26 มิ.ย. 2564 ถึง 27 มิ.ย. 2564 60,000 59,000 98.33 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝมธ02 เสริมสร้างภาวะผู้นำและทักษะการดำเนินชีวิตเพื่อรู้เท่าทันภัยค้ามนุษย์จากสื่อสังคมออนไลน์ - น.ส.ณฐมน กีรติโชติกูล 25 ธ.ค. 2563 ถึง 25 ธ.ค. 2563 10,000 10,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น