ปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
วิสัยทัศน์ สถาบันสร้างนักคิด ผลิตผู้นำ มีคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ
พันธกิจ สร้างและพัฒนา “คุณภาพของนักเรียน” ให้เป็นบุคคลที่มีความสามารถในทักษะชีวิต
ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตของนักเรียนเพื่ออนาคตที่ดี (Learning & life skill development for future)
เป้าประสงค์ ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
มุมมองกลยุทธ์ มิติประสิทธิผลทางยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
ฝปฐ.02 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฮาโลวีน - นางวรรธนา นันตาเขียน
- Ms. Kelly Leigh Scannell
2 พ.ย. 2563 ถึง 2 พ.ย. 2563 2,000 2,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
JIP06 Christmas Week - นางสาววราภรณ์ พูลสวัสดิ์
- นางสาวสุภิญญา เถาทอง
25 ธ.ค. 2563 ถึง 25 ธ.ค. 2563 20,000 20,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP.01 Halloween Day - นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ 30 ต.ค. 2563 ถึง 30 ต.ค. 2563 15,000 15,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP.09 IEP Reading Enhancement - นางสาวจุฑามาส ดิสริยะกุล 16 ธ.ค. 2563 ถึง 16 ธ.ค. 2563 60,000 58,791 97.99 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท05 โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ - อ.ศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 25 พ.ย. 2563 ถึง 25 พ.ย. 2563 191,475 180,845 94.45 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท ๐๖ โครงการทัศนศึกษาเมืองประวัติศาสตร์และแหล่งศิลปวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ - นางสาวกอบกุล ใจกว้าง
- นายกิตติวุฒิ อังคะนาวิน
- นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล
3 ธ.ค. 2563 ถึง 3 ธ.ค. 2563 88,230 88,230 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP 05 Children's day - นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
- Mr. Ting Fong Tsai
- นายตะวัน ชนะอุม
- นางสาวพัชรา มานะศิลป์
- ่นางสาวจิรารัตน์ จตุรานนท์
12 มี.ค. 2564 ถึง 12 มี.ค. 2564 90,000 87,505 97.23 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท.01 โครงการวรรณคดีสัญจร - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 21 ต.ค. 2563 ถึง 22 ต.ค. 2563 57,400 57,400 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
LIP02 English Camp for LIP - นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ 20 ก.พ. 2564 ถึง 21 ก.พ. 2564 427,400 427,400 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท.02 วันสุนทรภู่ - นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์ 1 มิ.ย. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564 17,800 17,800 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กต02 Christmas Greeting Card Contest - นางอภิญญา ชัยกุล 7 ธ.ค. 2563 ถึง 30 ธ.ค. 2563 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
LIP03 Placement Test for LIP - นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ 15 มี.ค. 2564 ถึง 19 มี.ค. 2564 30,800 30,800 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
JIP01 โครงการ Morning Brief - นางสาวสุภิญญา เถาทอง 23 พ.ย. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2564 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท.03 วันภาษาไทยแห่งชาติ - นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย 1 ก.ค. 2564 ถึง 30 ก.ค. 2564 12,000 11,902 99.18 ดำเนินการเสร็จสิ้น
JIP15 Mother's Day Week - นางสาวอรอุมา เสือนาค Mr. James David Peter Howard Orrell 10 ส.ค. 2564 ถึง 13 ส.ค. 2564 10,000 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
JIP15 Mother's Day Week - นางสาวอรอุมา เสือนาค Mr. James David Peter Howard Orrell 10 ส.ค. 2564 ถึง 13 ส.ค. 2564 10,000 8,571 85.71 ดำเนินการเสร็จสิ้น