ปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
วิสัยทัศน์ สถาบันสร้างนักคิด ผลิตผู้นำ มีคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ
พันธกิจ สร้างและพัฒนา “คุณภาพของนักเรียน” ให้เป็นบุคคลที่มีความสามารถในทักษะชีวิต
ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตของนักเรียนเพื่ออนาคตที่ดี (Learning & life skill development for future)
เป้าประสงค์ ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
มุมมองกลยุทธ์ มิติการบริหารจัดการภายใน
กลยุทธ์ ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
ฝบห 02 เสริมสร้างสุขภาพแและสานสัมพันธ์บุคลากร - ดร.ภัทราวุธ รักกลิ่น
- ดร.สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา
- อ.ราชัย นาเจริญ
- อ.เพ็ญพรรณ ศรีสายพร
- ดร.เด่นชัย ปราบจันดี
- อ.อัครวัฒน์ อาชีวะ
- อ.ฉลอง แสนโคก
- อ.ณิชนันทน์ ฉายแสง
- อ.พีรพัฒน์ สามัญ
- คุณกวิน กลิ่นกุหลาบทอง
- คุณสุกัญญา โพธิ์นาค
- คุณกันต์ดา ประสพผล
- คุณพัชรา สนธิพงษ์ประยูร
- คุณวิลาวัณย์ วิริยกิจจา
24 ธ.ค. 2563 ถึง 24 ธ.ค. 2563 103,050 82,642 80.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.40 เตรียมความพร้อมเป็น เจ้าภาพการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 45 “พิบูลบำเพ็ญเกมส์” - นายราชัย นาเจริญ 1 ต.ค. 2563 ถึง 31 มี.ค. 2564 180,000 180,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.07 จัดซื้อเกียรติบัตร - นางสาวเจติยา อุ่นกมล 23 มิ.ย. 2563 ถึง 31 มี.ค. 2564 48,685 48,685 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.06 จัดทำหนังสือรุ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 - นายรัฐพล กัลพล 15 ม.ค. 2564 ถึง 31 มี.ค. 2564 309,800 295,800 95.48 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.41 มอบโล่เด็กดี เสื้อสามารถ และประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 12 มี.ค. 2564 ถึง 26 มี.ค. 2564 181,500 170,200 93.77 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝวช02 โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชชาชีพ - นางมันทนา เมฆิยานนท์ 13 พ.ค. 2564 ถึง 13 พ.ค. 2564 6,559 6,559 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรม 02 รายงานผลการทดสอบของสำนักมาตรฐานการศึกษา - นางสาวพัชรา สนธิพงษ์ประยูร
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
1 ต.ค. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2564 0 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝวช03 โครงการพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู - นางมันทนา เมฆิยานนท์ 1 ต.ค. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2564 9,360 9,360 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น