ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด
วิสัยทัศน์ สถาบันสร้างนักคิด ผลิตผู้นำ มีคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ
พันธกิจ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ และความสามารถของครูและบุคลากร (Insert of excellence)
เป้าประสงค์ ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
มุมมองกลยุทธ์ มิติการพัฒนาองค์กร
กลยุทธ์ สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
ฝปฐ.01 โครงการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย2560 - นางสาวณิชนันทน์ ฉายแสง
- อาจารย์วรวรรณ ศรีสุทธินันทน์
- นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์
- นางสาวพันทิวา ฐานคร
23 ต.ค. 2562 ถึง 23 ต.ค. 2562 10,000 10,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝบห.10 ประชุมสัมมนาสำหรับผู้บริหาร เรื่อง "การประเมินสถานการณ์และวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" - ดร.ภัทราวุธ รักกลิ่น 18 ต.ค. 2562 ถึง 20 ต.ค. 2562 58,200 58,200 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กค.05 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมในยุคใหม่เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ - นายราชัย นาเจริญ 23 พ.ย. 2562 ถึง 23 พ.ย. 2562 2,880 2,880 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ.22 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการงานวิจัยสู่ห้องเรียน - นางสาวปวลี เสมอวงษ์
- นางสาววรรธนา นันตาเขียน
- นาวสาวธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร
17 ธ.ค. 2562 ถึง 17 ธ.ค. 2562 15,000 14,694 97.96 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝวท 03 Classroom Research Training for foreign Staff - นางสาวอรอุมา เสือนาค นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ 20 ม.ค. 2563 ถึง 20 ม.ค. 2563 4,618 4,618 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝวท. 02 New Foreign Staff Orientation - นางสาวอรอุมา เสือนาค 22 ม.ค. 2563 ถึง 22 ม.ค. 2563 2,000 2,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกศ.09 โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยโปรแกรมไมโครซอฟต์ทีม" - นายกวิน กลิ่นกุหลาบทอง 27 เม.ย. 2563 ถึง 13 พ.ค. 2563 14,000 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ฝกษ.09 โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยไมโครซอฟต์ทีม - นายกวิน กลิ่นกุหลาบทอง 27 เม.ย. 2563 ถึง 13 พ.ค. 2563 14,000 11,800 84.29 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ฝกษ.08 โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยโปรแกรมกูเกิลคลาสรูม" - นายประเสริฐศักดิ์ พลายนันท์ 27 เม.ย. 2563 ถึง 13 พ.ค. 2563 14,000 7,000 50.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝวช.๑๓ โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยไมโครซอฟต์ทีม ครั้งที่ ๒" - นายกวิน กลิ่นกุหลาบทอง 4 มิ.ย. 2563 ถึง 12 มิ.ย. 2563 11,000 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ฝวช.๑๒ โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนกูเกิ้ลคลาสรูม" - นายประเสริฐศักดิ์ พลายนันท์ 4 มิ.ย. 2563 ถึง 12 มิ.ย. 2563 11,000 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม