ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด
วิสัยทัศน์ สถาบันสร้างนักคิด ผลิตผู้นำ มีคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ
พันธกิจ สร้างและพัฒนา “คุณภาพของนักเรียน” ให้เป็นบุคคลที่มีความสามารถในทักษะชีวิต
ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตของนักเรียนเพื่ออนาคตที่ดี (Learning & life skill development for future)
เป้าประสงค์ ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
มุมมองกลยุทธ์ มิติประสิทธิผลทางยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
ฝกร.10 ลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562 - นายธราพงษ์ การกระโทก 11 พ.ย. 2562 ถึง 11 พ.ย. 2562 190,000 179,949 94.71 ดำเนินการเสร็จสิ้น
JIP05 โครงการ Father's Day Week - นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ
- Mr. Forbes Smart
2 ธ.ค. 2562 ถึง 6 ธ.ค. 2562 10,000 10,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ.04 โครงการทัศนศึกษาวิชาการ - นางสาวปวลี เสมอวงษ์
- นาวสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์
19 พ.ย. 2562 ถึง 21 พ.ย. 2562 96,930 95,613 98.64 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กส.๐๔ โครงการสังคมวัฒนธรรมสัญจร - นายธราพงษ์ การกระโทก 8 พ.ย. 2562 ถึง 10 พ.ย. 2562 132,000 132,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.27 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 10 ม.ค. 2563 ถึง 10 ม.ค. 2563 100,000 100,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ.02 โครงการวันลอยกระทง - นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง
- นางวรรธนา นันตาเขียน
11 พ.ย. 2562 ถึง 11 พ.ย. 2562 3,000 3,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
งล.01 โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3 - นางสาวเพ็ญพรรณ อภิรติวานนท์ 17 ม.ค. 2563 ถึง 18 ม.ค. 2563 180,000 179,016 99.45 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.34 ตลาดนัดสาธิตพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2562 - นายศักดิ์ดา ทองโสภณ 11 พ.ย. 2562 ถึง 11 พ.ย. 2562 1,000 1,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.19 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีพุทธศักราช 2563 - นายฉลอง แสนโคก 27 ม.ค. 2563 ถึง 27 ม.ค. 2563 100,000 99,400 99.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP.04 Loy Krathong - นายมนัส จอมปรุ 11 พ.ย. 2562 ถึง 11 พ.ย. 2562 48,400 48,400 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP.17 Survival Skills Camping - นายมงคล พลเยี่ยม
- นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ
- นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ
- นางสาวเจนีวา ชัยภักดี
- นายตะวัน ชนะอุดม
2 มี.ค. 2563 ถึง 2 มี.ค. 2563 37,720 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ฝกร.26 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ - นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร 15 พ.ย. 2562 ถึง 22 พ.ย. 2562 20,000 20,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.30 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม - นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร
- ผศ.พัดชา กวางทอง
- นางสาวขวัญตา บุญจันทร์
- นางสาวทรงศรี สารภูษิต
- นางอรวรรณ รักนาย
20 ส.ค. 2562 ถึง 30 มี.ค. 2563 54,150 54,150 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.28 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ระดับประถมศึกษา - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 27 ม.ค. 2563 ถึง 27 ม.ค. 2563 50,000 50,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.29 โครงการทัศนศึกษาวิชาการสานสัมพันธ์ ป.6 - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์
- นางสาวรุ่งอรุญ บุญพยุง
29 ก.พ. 2563 ถึง 1 มี.ค. 2563 35,720 35,720 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
งบ 01 โครงการ : ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - นางสาวสญามณ รูปต่ำ 17 ม.ค. 2563 ถึง 17 ม.ค. 2563 23,700 23,700 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.40 ทำบุญตักบาตรเนื่องใน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 - นายธราพงษ์ การกระโทก 4 ธ.ค. 2562 ถึง 4 ธ.ค. 2562 19,200 19,020 99.06 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.18 วันเด็กแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา - นายธราพงษ์ การกระโทก 10 ม.ค. 2563 ถึง 10 ม.ค. 2563 220,000 220,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.17 สาธิตจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2562 - นายธราพงษ์ การกระโทก 31 ม.ค. 2563 ถึง 31 ม.ค. 2563 20,000 20,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
บพ.03 กิจกรรมวันรำลึกผู้บำเพ็ญประโยชน์ - นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน 7 ก.พ. 2563 ถึง 7 ก.พ. 2563 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.22 กลุ่มสัมพันธ์ ม.3 - นายธราพงษ์ การกระโทก 22 ก.พ. 2563 ถึง 23 ก.พ. 2563 312,420 312,420 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
งบ.02 โครงการค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 - นางสุธาสินี จันทรเฉิด
- นางสาวนิธินันท์ กลั่นคูวัฒน์
- นางพรทิพย์ แสงบุตร
- นางสาวพาวา พงษ์พันธุ์
- นางสาวปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์
- ผศ.นฤทธิ์ วัฒนภู
- นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ์
- นางสาวกอบกุล ใจกว้าง
- นายนภนต์ จุสมใจ
17 ม.ค. 2563 ถึง 18 ม.ค. 2563 78,610 78,610 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.01 ค่ายผู้นำนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 - นายรัฐพล กัลพล 15 มิ.ย. 2563 ถึง 17 มิ.ย. 2563 120,000 120,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น