ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด
วิสัยทัศน์ สถาบันสร้างนักคิด ผลิตผู้นำ มีคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ
พันธกิจ สร้างและพัฒนา “คุณภาพของนักเรียน” ให้เป็นบุคคลที่มีความสามารถในทักษะชีวิต
ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตของนักเรียนเพื่ออนาคตที่ดี (Learning & life skill development for future)
เป้าประสงค์ ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
มุมมองกลยุทธ์ มิติประสิทธิผลทางยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
SAM.01 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SAM CAMP - นายรัฐพล กัลพล 29 พ.ย. 2562 ถึง 30 พ.ย. 2562 645,000 617,905 95.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น
งล.01 โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3 - นางสาวเพ็ญพรรณ อภิรติวานนท์ 17 ม.ค. 2563 ถึง 18 ม.ค. 2563 180,000 179,016 99.45 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปถ.02 โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - นายอภิชาติ คามีศักดิ์
- นางสาวทรงศรี สารภูษิต
7 ก.พ. 2563 ถึง 7 ก.พ. 2563 19,800 19,672 99.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP.17 Survival Skills Camping - นายมงคล พลเยี่ยม
- นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ
- นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ
- นางสาวเจนีวา ชัยภักดี
- นายตะวัน ชนะอุดม
2 มี.ค. 2563 ถึง 2 มี.ค. 2563 37,720 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ฝปถ. 03 โครงการค่าย Day Camp ลูกเสือสำรองและผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 - นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ, นางสาวสายชล อาษากิจ 7 ก.พ. 2563 ถึง 7 ก.พ. 2563 68,400 63,434 92.74 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปถ.01 โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ - นางสาวขวัญตา บุญจันทร์ 7 ก.พ. 2563 ถึง 7 ก.พ. 2563 41,400 41,000 99.03 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ.16 โครงการบริการวิชาการ Satit"Creative Learning for Fun" 2/2562 - นางสาวกุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนากุล
- นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง
4 พ.ย. 2562 ถึง 25 ก.พ. 2563 1,116,000 971,449 87.05 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.36 Satit Music Festival 2019 - นายมุรธา นามพลกรัง 6 ม.ค. 2563 ถึง 10 ม.ค. 2563 26,600 30,000 112.78 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร020 เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 - นายศักดิ์ดา ทองโสภณ 30 ม.ค. 2563 ถึง 30 ม.ค. 2563 10,000 10,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.17 สาธิตจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2562 - นายธราพงษ์ การกระโทก 31 ม.ค. 2563 ถึง 31 ม.ค. 2563 20,000 20,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
JIP.07 English Camp G.6 - นางสาวอรอุมา เสือนาค Mr. Forbes George Smart 14 ก.พ. 2563 ถึง 15 ก.พ. 2563 418,680 416,863 99.57 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.38 สุขสันต์วันยินดีส่งพี่ ม.6 - นายธราพงษ์ การกระโทก 7 ก.พ. 2563 ถึง 7 ก.พ. 2563 40,000 40,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.01 ค่ายผู้นำนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 - นายรัฐพล กัลพล 15 มิ.ย. 2563 ถึง 17 มิ.ย. 2563 120,000 120,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น