ปีงบประมาณ 2560

รายละเอียด
วิสัยทัศน์ สถาบันสร้างนักคิด ผลิตผู้นำ มีคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ
พันธกิจ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ และความสามารถของครูและบุคลากร (Insert of excellence)
เป้าประสงค์ ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
มุมมองกลยุทธ์ มิติการพัฒนาองค์กร
กลยุทธ์ สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
ฝบห 02 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 - อาจารย์พีรพัฒน์ สามัญ 29 พ.ย. 2559 ถึง 29 พ.ย. 2559 1,870 1,870 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝบห 03 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายการสอนและบุคลากรสายสนับสนุนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และ ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2560 - อาจารย์พีรพัฒน์ สามัญ 1 ธ.ค. 2559 ถึง 15 ก.ย. 2560 12,080 12,080 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝบห.01 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวางแผนการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณภาพการบริหารจัดการสำหรับทีมบริหาร" - น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร 11 ต.ค. 2559 ถึง 12 ต.ค. 2559 138,025 138,025 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝบห 04 โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการของบุคลากรประจำปี พ.ศ. 2560 - อาจารย์พีรพัฒน์ สามัญ 13 มี.ค. 2560 ถึง 15 มี.ค. 2560 271,440 202,129 74.47 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝวช2.04 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้และการให้ความช่วยเหลือ สำหรับนักเรียนพิเศษเรียนร่วม - นางสาวพรจันทร์ สั่งการ
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
22 พ.ค. 2560 ถึง 25 พ.ค. 2560 116,520 110,520 94.85 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝวช2.05 โครงการศึกษาดูงาน การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) - นางสาวพรจันทร์ สั่งการ 20 ก.ค. 2560 ถึง 20 ก.ค. 2560 4,000 3,560 89.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝวช.2.01 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ระยะ 2 - ณัฐวรรณ เฉลิมสุข 26 ธ.ค. 2559 ถึง 28 ธ.ค. 2559 46,020 46,020 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝวช.2.02 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ การปรับร่างหลักสูตร สำหรับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา - ณัฐวรรณ เฉลิมสุข 28 ธ.ค. 2559 ถึง 28 ธ.ค. 2559 5,200 5,200 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝวช.2.03 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร "การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ระยะ 3" - ณัฐวรรณ เฉลิมสุข 22 พ.ค. 2560 ถึง 22 พ.ค. 2560 20,400 20,400 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วมว. 26 สัมมนาบุคลากรโครงการ วมว. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการบริหารโครงการ วมว. เพื่อมุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศ ระยะที่ 2 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกลด สารภูษิต 18 มี.ค. 2560 ถึง 20 มี.ค. 2560 274,794 274,794 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วมว. 25 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 - ดร. ภคมน ทิพย์เนตร 23 มี.ค. 2560 ถึง 23 มี.ค. 2560 11,460 9,300 81.15 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วมว. 27 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ตและพังงา - นางสาวศุภรัศมิ์ วิภักดีรัตนมณี 21 ก.ค. 2560 ถึง 23 ก.ค. 2560 296,050 295,950 99.97 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ22 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง “การจัดทำตัวชี้วัดรายวิชา สำหรับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา” ครั้งที่ 2 - ธันย์สิตา ศิรอมรเสถึยร 10 ต.ค. 2559 ถึง 10 ต.ค. 2559 18,460 18,460 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ23 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรตัวชี้วัดรายวิชา ครั้งที่ 3 - ธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร 26 ธ.ค. 2559 ถึง 26 ธ.ค. 2559 5,460 5,460 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ24 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร “การจัดทำตัวชี้วัดรายวิชา สำหรับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา” ครั้งที่ 4 - ธันย์สิตา ศิรอมรเสถึยร 22 เม.ย. 2560 ถึง 22 เม.ย. 2560 17,700 17,700 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝนช.30 IEP Staff Seminar - นายเสกสัน จันทร์สม 2 พ.ค. 2560 ถึง 3 พ.ค. 2560 105,200 81,150 77.14 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝนช.24 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การบริหารเชิงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติงานร่วมกันในเชิงระบบ - นายเสกสัน จันทร์สม 3 เม.ย. 2560 ถึง 4 เม.ย. 2560 14,240 14,240 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝบห 14 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 - น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร 26 ส.ค. 2560 ถึง 27 ส.ค. 2560 140,140 134,187 95.75 ดำเนินการเสร็จสิ้น