ปีงบประมาณ 2560

รายละเอียด
วิสัยทัศน์ สถาบันสร้างนักคิด ผลิตผู้นำ มีคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ
พันธกิจ วิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนา “มาตรฐานความรู้และคุณภาพของนักเรียน”
ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning society)
เป้าประสงค์ สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนมีลักษณะของ “บรรยากาศทางการศึกษา” เพื่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
มุมมองกลยุทธ์ มิติคุณภาพการบริการ
กลยุทธ์ ซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีความสะอาด มีความสวยงามและอำนวยความ สะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
ฝบห.05 กิจกรรม 5ส - นางสาวเกษร ยั่งยืน 1 ต.ค. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2560 0 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ผปฐ 17 big cleaning ด้วยกระบวนการ 5 ส - นางสาวพันทิวา ฐานคร 1 ก.ย. 2559 ถึง 15 พ.ย. 2559 0 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝบห.12 สร้างรั้วกำแพงรอบโรงเรียน (ระยะที่ 1 บริเวณศูนย์การเรียนรู้เกษตร) - นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์ 1 ก.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2560 500,000 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ฝบห.08 จัดทำหลังคาทางเดินพร้อมปรับทางเดินเชื่อมต่อทุกอาคาร (ระยะที่ 1 ส่วนของหลังคาทางเดินข้างอาคารฉลองราชย์ 50 ปี) - นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์ 1 มี.ค. 2560 ถึง 8 ส.ค. 2560 884,000 884,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝบห.07 ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารฉลองราชย์ ๕๐ ปี - นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์ 1 มี.ค. 2560 ถึง 30 เม.ย. 2560 1,950,000 1,950,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น