ปีงบประมาณ 2560

รายละเอียด
วิสัยทัศน์ สถาบันสร้างนักคิด ผลิตผู้นำ มีคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ
พันธกิจ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษา และมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ปรารถนาของสังคม
ยุทธศาสตร์ การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (Participative management)
เป้าประสงค์ มีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
มุมมองกลยุทธ์ มิติการพัฒนาองค์กร
กลยุทธ์ สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
ฝบห.14 วันขึ้นปีใหม่ - น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร 22 ธ.ค. 2559 ถึง 22 ธ.ค. 2559 194,000 162,651 83.84 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ. 06 Sports day - นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์
- นางสาวนัตยา ทองคง
- นายกุลชาติ แสงทอง
23 ธ.ค. 2559 ถึง 23 ธ.ค. 2559 60,000 59,950 99.92 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปถ.09 English Day Camp - at Children's Discovery Museum Bangkok & Queen Sirikit Park - Miss Supinya Thaothong
- Mr. Kasin Pomkirdsang
7 ก.พ. 2560 ถึง 7 ก.พ. 2560 53,500 53,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ 11 โครงการเมื่อพ่อแม่มาเป็นครู - อาจารย์กุลชาติ แสงทอง
- อาจารย์วรวรรณ ศรีสุทธินันทน์
3 ก.ค. 2560 ถึง 18 ส.ค. 2560 1,000 1,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
รร 02 สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6 "สาธิตก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล สร้างคลื่นลูกใหม่สู่ไทยแลนด์ ๔.๐" - น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร 1 มิ.ย. 2560 ถึง 4 มิ.ย. 2560 1,357,595 1,296,831 95.52 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝวช2.04 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้และการให้ความช่วยเหลือ สำหรับนักเรียนพิเศษเรียนร่วม - นางสาวพรจันทร์ สั่งการ
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
22 พ.ค. 2560 ถึง 25 พ.ค. 2560 116,520 110,520 94.85 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.02 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษา - นางจรรยา ชาญสมุทร 19 พ.ค. 2560 ถึง 21 พ.ค. 2560 276,805 276,805 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝบห 06 โครงการรับรายงานตัวนักเรียนเก่าปีการศึกษา 2560 - นางสาวจันทิมา กิจดี 18 พ.ค. 2560 ถึง 18 พ.ค. 2560 13,500 8,000 59.26 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.41 จัดซื้อแฟ้มใส่เอกสาร ของฝ่ายกิจการนักเรียน - นายลักษณ์มงคล ถาวรณา 1 พ.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2560 38,520 38,520 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.43 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 27 ก.ค. 2560 ถึง 27 ก.ค. 2560 21,900 21,900 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วมว. 03 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. - นางสาวศุภรัศมิ์ วิภักดีรัตนมณี 21 พ.ค. 2560 ถึง 21 พ.ค. 2560 25,280 22,760 90.03 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.18 จัดทำเสื้อสามารถ เนื่องในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2560 - นายลักษณ์มงคล ถาวรณา 27 ม.ค. 2560 ถึง 27 ม.ค. 2560 9,880 9,880 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ 05 โครงการทัศนศึกษาวิชาการ - นางสาวกุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนากุล
- นางสาวปวลี เสมอวงษ์
22 พ.ย. 2559 ถึง 24 พ.ย. 2559 81,270 81,270 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ15 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560 - นางกรกช เงินดี นางบุญทิม ฐิติวร 18 มี.ค. 2560 ถึง 18 มี.ค. 2560 15,400 15,400 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.27 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประถมศึกษาปีที่ 1 - นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร 19 พ.ค. 2560 ถึง 19 พ.ค. 2560 29,200 29,200 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปถ.17 โครงการกลุ่มสัมพันธ์อำลา ป.6 - นางวชิราภรณ์ ราชบุรี
- นางสาวขวัญตา บุญจันทร์
6 มี.ค. 2560 ถึง 6 มี.ค. 2560 85,000 80,800 95.06 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝนช.29 Orientation Program - นางสาวพัชรา มานะศิลป์ 17 พ.ค. 2560 ถึง 23 พ.ค. 2560 245,000 202,936 82.83 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝนช15 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน School Anniversary Day - นายมนัส จอมปรุ นางสาวปณิชา บุญรัตน์ 27 ม.ค. 2560 ถึง 27 ม.ค. 2560 100,000 28,000 28.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝนช.43 IEP Home and School Meeting - นางสาวพัชรา มานะศิลป์ 24 ส.ค. 2560 ถึง 25 ส.ค. 2560 50,000 47,440 94.88 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร 05 วันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา - อาจารย์จรรยา ชาญสมุทร 24 ส.ค. 2560 ถึง 25 ส.ค. 2560 84,000 84,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ19 วันแม่ - สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน - นางทัศวรรณ เอี่ยมวิไล
- นางกรกช เงินดี
10 ส.ค. 2560 ถึง 10 ส.ค. 2560 64,105 26,805 41.81 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร05 โครงการวันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนปีการศึกษา2560ระดับประถมศึกษา - นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร 23 ส.ค. 2560 ถึง 23 ส.ค. 2560 68,400 68,400 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น