ปีงบประมาณ 2565


รายละเอียด
วิสัยทัศน์ ต้นแบบหลักสูตรแห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก สู่ความเป็นผู้นำ ก้าวล้ำความคิด ผลิตนวัตกรรม นำสู่สากล
พันธกิจ เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้บริการ ทำงานร่วมกับสังคมและชุมชน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อนำพาไปสู่สังคมอุดมปัญญา
ยุทธศาสตร์ สนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรม

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
กลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่โรงเรียน สังคม ชุมชน วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2565 - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 27 ม.ค. 2565 ถึง 27 ม.ค. 2565 37,100 49,100 132.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายคณิตศาสตร์พัฒนาสมรรถนะการคิดแบบนวัตกร - อ.พจนีย์ มาสุข 30 ก.ค. 2565 ถึง 31 ก.ค. 2565 45,000 44,886 99.75 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Summer for Kids 2022 - อาจารย์นัตยา ทองคง
- อาจารย์ปวลี เสมอวงษ์
18 เม.ย. 2565 ถึง 13 พ.ค. 2565 390,000 373,410 95.75 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 - นางสาวคณิตา จูตะเสน 2 มิ.ย. 2565 ถึง 2 มิ.ย. 2565 38,000 37,961 99.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู - นางมันทนา เมฆิยานนท์ 12 พ.ค. 2565 ถึง 12 พ.ค. 2565 18,085 18,085 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 - นายราชัย นาเจริญ 23 มิ.ย. 2565 ถึง 23 มิ.ย. 2565 71,878 69,568 96.79 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Summer Camps for Kids 2022 - นางกรกช เงินดี
- นางสาวกุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนากุล
18 เม.ย. 2565 ถึง 13 พ.ค. 2565 618,000 618,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Summer For Kids 2022 - นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร 18 เม.ย. 2565 ถึง 13 พ.ค. 2565 1,405,050 601,805 42.83 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ - นายคงศักดิ์ วัฒนะโชติ
- นางสาวสำเนา ยอดยิ่ง
5 ส.ค. 2565 ถึง 6 ส.ค. 2565 50,000 50,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
มุทิตาคารวะ ประจำปีการศึกษา 2565 - นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ์ 1 ก.ย. 2565 ถึง 1 ก.ย. 2565 56,600 55,340 97.77 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 1/2565 - นางสาวปวลี เสมอวงษ์
- นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์
6 มิ.ย. 2565 ถึง 31 ส.ค. 2565 700,890 700,779 99.98 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการบริการวิชาการ GLC (Global Language Centre) "Learning & Practice Languages" 1/2565 - นางวรรธนา นันตาเขียน
- นางสาวณัฐกริษฐา อินทรกุลไชย
27 มิ.ย. 2565 ถึง 23 ก.ย. 2565 121,000 119,448 98.72 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู - นางมันทนา เมฆิยานนท์ 14 มิ.ย. 2565 ถึง 13 ก.ย. 2565 5,280 5,280 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Summer For Kids - นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร 18 เม.ย. 2565 ถึง 13 พ.ค. 2565 674,025 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการ Satit Activitys & Homework - นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร
- นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร
1 มิ.ย. 2565 ถึง 9 ก.ย. 2565 57,000 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 15 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย ชุมชน ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า Graduation P.6, M.3 and M.6 - นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
- นางสาวพัชรา มานะศิลป์
- ่นางสาวจิรารัตน์ จตุรานนท์
- Mr.Ting Fong Tsai
- นายมงคล พลเยี่ยม
3 มี.ค. 2565 ถึง 4 มี.ค. 2565 6,000 6,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันแห่งความสำเร็จ - นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง
- นางธิมาพร ปล่องทอง
17 มี.ค. 2565 ถึง 18 มี.ค. 2565 25,740 17,552 68.19 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 - นางสาวธํนย์สิตา ศิรอมรเสถียร
- นายกุลชาติ แสงทอง
22 พ.ค. 2565 ถึง 22 พ.ค. 2565 7,300 7,300 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
จัดแข่งขันแฮนด์บอลพิบูลบำเพ็ญอินวิเตชั่น ครั้งที่ 5 - นายกิตติวุฒิ อังคะนาวิน 20 ส.ค. 2565 ถึง 21 ส.ค. 2565 42,480 41,820 98.45 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๖๕ - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 9 พ.ค. 2565 ถึง 9 พ.ค. 2565 39,796 39,796 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 - นางสาวคณิตา จูตะเสน 2 มิ.ย. 2565 ถึง 2 มิ.ย. 2565 38,000 37,961 99.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 - นายราชัย นาเจริญ 23 มิ.ย. 2565 ถึง 23 มิ.ย. 2565 71,878 69,568 96.79 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันแม่-สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน - นายณรงค์ฤทธิ์ โควัน
- นางวรรธนา นันตาเขียน
- นางบุญทิม ฐิติวร
11 ส.ค. 2565 ถึง 11 ส.ค. 2565 13,493 13,493 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
มุทิตาคารวะ ประจำปีการศึกษา 2565 - นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ์ 1 ก.ย. 2565 ถึง 1 ก.ย. 2565 56,600 55,340 97.77 ดำเนินการเสร็จสิ้น
จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลสาธิตบูรพาคัพ ครั้งที่ ๑ - น.ส.สุกาญดา คงสมรส 6 ส.ค. 2565 ถึง 7 ส.ค. 2565 22,480 22,480 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น