ปีงบประมาณ 2564


รายละเอียด
วิสัยทัศน์ สถาบันสร้างนักคิด ผลิตผู้นำ มีคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ
พันธกิจ วิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนา “มาตรฐานความรู้และคุณภาพของนักเรียน”
ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning society)

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
กลยุทธ์ที่ 19 : ซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีความสะอาด มีความสวยงามและอำนวยความ สะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรม 5ส - นางสาวเกษร ยั่งยืน 15 ต.ค. 2563 ถึง 30 มิ.ย. 2564 0 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 20 : ส่งเสริมการจัดหาและจัดสร้างสื่อ และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเหมาะสม เพียงพอ และพร้อมต่อการใช้งาน
กลยุทธ์ที่ 21 : สร้างและพัฒนาภูมิทัศน์พื้นที่ต่างๆ ในบริเวณโรงเรียนให้มีความสวยงามเพื่อการลดปริมาณความเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา” The Adventure at Khao Kheow Open Zoo g.1 - Mrs.Suriyaporn, Miss Supranee Silaket 23 ธ.ค. 2563 ถึง 23 ธ.ค. 2563 75,940 75,940 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง 27 พ.ย. 2563 ถึง 27 พ.ย. 2563 95,040 88,800 93.43 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ - ผศ.คงศักดิ์ วัฒนะโชติ 5 ธ.ค. 2563 ถึง 5 ธ.ค. 2563 16,880 19,920 118.01 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Day Camp At Suanthai Grade 5 - นางสาวราภรณ์ พูลสวัสดิ์
- นายศุภชัย สมนวล
15 ธ.ค. 2563 ถึง 15 ธ.ค. 2563 65,000 64,945 99.92 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายพฤกษาดาราศาสตร์ - นางมันทนา เมฆิยานนท์ 15 พ.ย. 2563 ถึง 17 พ.ย. 2563 54,500 54,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Reading Enhancement - นางสาวจุฑามาส ดิสริยะกุล 16 ธ.ค. 2563 ถึง 16 ธ.ค. 2563 60,000 58,791 97.99 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ - อ.ศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 25 พ.ย. 2563 ถึง 25 พ.ย. 2563 191,475 180,845 94.45 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาเมืองประวัติศาสตร์และแหล่งศิลปวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ - นางสาวกอบกุล ใจกว้าง
- นายกิตติวุฒิ อังคะนาวิน
- นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล
3 ธ.ค. 2563 ถึง 3 ธ.ค. 2563 88,230 88,230 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ทัศนศึกษาวิชาการ - นางาสาวปวลี เสมอวงษ์
- นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์
- นางสาวพันทิวา ฐานคร
22 มี.ค. 2564 ถึง 24 มี.ค. 2564 99,360 91,706 92.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Class Project and Secondary Excursion or Field Trips M.6 - นายประวีณ สุทธิสง่า 6 เม.ย. 2564 ถึง 9 เม.ย. 2564 308,360 287,940 93.38 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Creative SAM CAMP - นางสาวพาวา พงษ์พันธุ์
- นางสาวสญามณ รูปต่ำ
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
- นางสาวพจนีย์ เถิงจ่าง
- นางสาวคณิตา จูตะเสน
- นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย
- นายทรงกรด แก้วศรีนวล
- นายภาสกร ภักดิ์ศรีแพง
- นายพัสกร แนวปราณีต
- 7. นายกิตติภัฎ วงค์กระโซ่
- นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง
- นางสาวนิธินันท์ กลั่นคูวัฒน์
- นางสาวเกษร ยั่งยืน
- นายรัฐพล กัลพล
- นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์
- นางสาวเจติยา อุ่นกมล
- นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสัวสดิ์
- นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์
- นางสาวสาวิตรี ริบรวมทรัพย์
30 มี.ค. 2554 ถึง 31 มี.ค. 2564 410,800 406,272 98.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวรรณคดีสัญจร - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 21 ต.ค. 2563 ถึง 22 ต.ค. 2563 57,400 57,400 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น