ปีงบประมาณ 2565


ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรเเละการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกร เเละส่งเสริมคุณลักษณะสำคัญของนวัตกร เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่สร้างนักเรียนให้มีคุณลักษณะสำคัญของนวัตกร Democratic Value Enhancement Project - นายประวีณ สุทธิสง่า 1 ธ.ค. 2564 ถึง 15 ก.พ. 2565 1,700 1,700 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น โครงการเสริมทักษะภาษาไทย - นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี
- นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย
- นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์
- นางสาวสุรตา หวานสนิท
22 พ.ย. 2564 ถึง 25 ม.ค. 2565 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Children's Day - นายมงคล พลเยี่ยม 7 ม.ค. 2565 ถึง 7 ม.ค. 2565 18,000 18,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Democratic Value Enhancement Project - นายประวีณ สุทธิสง่า 1 ธ.ค. 2564 ถึง 15 ก.พ. 2565 1,700 1,700 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
จิตรกรจิ๋ว ประจำปีการศึกษา 2564 - นางสาวคณิตา จูตะเสน 4 ม.ค. 2565 ถึง 4 ก.พ. 2565 8,000 8,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการหนูน้อยปฐมวัยรู้เท่าทันภัยโควิด - นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์
- นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์
- นางสาวพันทิวา ฐานคร
21 มี.ค. 2565 ถึง 21 มี.ค. 2565 45,360 45,313 99.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น
มอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 24 ก.พ. 2565 ถึง 25 ก.พ. 2565 70,000 69,546 99.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น
เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 - นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย 18 ก.พ. 2565 ถึง 18 ก.พ. 2565 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันแห่งความสำเร็จ - นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง
- นางธิมาพร ปล่องทอง
17 มี.ค. 2565 ถึง 18 มี.ค. 2565 25,740 17,552 68.19 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายคณิตศาสตร์พัฒนาสมรรถนะการคิดแบบนวัตกร - อ.พจนีย์ มาสุข 30 ก.ค. 2565 ถึง 31 ก.ค. 2565 45,000 44,886 99.75 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 - นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์ 1 มิ.ย. 2565 ถึง 30 มิ.ย. 2565 17,000 17,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 - นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย 1 ก.ค. 2565 ถึง 30 ก.ค. 2565 15,000 15,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 - นายราชัย นาเจริญ 10 พ.ค. 2565 ถึง 11 พ.ค. 2565 121,198 116,098 95.79 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม บำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2564 - นางสาวคณิตา จูตะเสน 12 ต.ค. 2564 ถึง 12 ต.ค. 2564 9,000 9,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการเสริมทักษะภาษาไทย - นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี
- นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย
- นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์
- นางสาวสุรตา หวานสนิท
22 พ.ย. 2564 ถึง 25 ม.ค. 2565 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Loy Krathong - นายมงคล พลเยี่ยม
- นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ
15 พ.ย. 2564 ถึง 19 พ.ย. 2564 20,000 20,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2564 - นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์ 3 ธ.ค. 2564 ถึง 3 ธ.ค. 2564 18,000 15,656 86.98 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Father's Day Week - นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ และ Mr. Forbes Smart 29 พ.ย. 2564 ถึง 9 ธ.ค. 2564 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Children's Day - นายมงคล พลเยี่ยม 7 ม.ค. 2565 ถึง 7 ม.ค. 2565 18,000 18,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Christmas Week - นางสาวราภรณ์ พูลสวัสดิ์
- นางสาวสุภิญญา เถาทอง
13 ธ.ค. 2564 ถึง 24 ธ.ค. 2564 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
จิตรกรจิ๋ว ประจำปีการศึกษา 2564 - นางสาวคณิตา จูตะเสน 4 ม.ค. 2565 ถึง 4 ก.พ. 2565 8,000 8,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันเด็กแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2565 - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 10 ก.พ. 2565 ถึง 11 ก.พ. 2565 106,000 99,999 94.34 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2565 - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 27 ม.ค. 2565 ถึง 27 ม.ค. 2565 37,100 49,100 132.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 8 ม.ค. 2565 ถึง 14 ม.ค. 2565 70,000 70,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 27 ม.ค. 2565 ถึง 27 ม.ค. 2565 19,500 19,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการหนูน้อยปฐมวัยรู้เท่าทันภัยโควิด - นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์
- นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์
- นางสาวพันทิวา ฐานคร
21 มี.ค. 2565 ถึง 21 มี.ค. 2565 45,360 45,313 99.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น
มอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 24 ก.พ. 2565 ถึง 25 ก.พ. 2565 70,000 69,546 99.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น
เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 - นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย 18 ก.พ. 2565 ถึง 18 ก.พ. 2565 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Sport Competition - นายประวีณ สุทธิสง่า 6 มิ.ย. 2565 ถึง 29 ก.ค. 2565 23,000 22,926 99.68 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Anti Drug Day - นายประวีณ สุทธิสง่า 24 มิ.ย. 2565 ถึง 24 มิ.ย. 2565 5,000 4,980 99.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการคุณธรรมจริยธรรม ช่วงที่1 - นายสมภพ จันทร์เงิน
- นางสาวชนัณชิฏา สินทรัพย์
4 มี.ค. 2565 ถึง 25 มี.ค. 2565 27,300 27,300 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Graduation P.6, M.3 and M.6 - นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
- นางสาวพัชรา มานะศิลป์
- ่นางสาวจิรารัตน์ จตุรานนท์
- Mr.Ting Fong Tsai
- นายมงคล พลเยี่ยม
3 มี.ค. 2565 ถึง 4 มี.ค. 2565 6,000 6,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการคุณธรรมจริยธรรม ช่วงที่ 2 - นายสมภพ จันทร์เงิน
- นางสาวชนัณชิฏา สินทรัพย์
10 มิ.ย. 2565 ถึง 26 ส.ค. 2565 2,940 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English day camp at Bangsean Aquarium & Museum for JIP G.1 - นางสุริยาพร โตวรรณสูตร 6 ก.ค. 2565 ถึง 6 ก.ค. 2565 36,180 31,775 87.82 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Waikru Ceremony - นายมงคล พลเยี่ยม 30 มิ.ย. 2565 ถึง 30 มิ.ย. 2565 18,600 18,600 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - อ.พจนีย์ มาสุข 8 ก.ค. 2565 ถึง 8 ก.ค. 2565 175,280 174,080 99.32 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายคณิตศาสตร์พัฒนาสมรรถนะการคิดแบบนวัตกร - อ.พจนีย์ มาสุข 30 ก.ค. 2565 ถึง 31 ก.ค. 2565 45,000 44,886 99.75 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ตรวจสุขภาพ - นางพรพราว ทองจรูญ
- นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง
27 มิ.ย. 2565 ถึง 6 ก.ค. 2565 1,700 1,700 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๖๕ - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 9 พ.ค. 2565 ถึง 9 พ.ค. 2565 39,796 39,796 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันไหว์ครู ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 23 มิ.ย. 2565 ถึง 23 มิ.ย. 2565 45,800 45,800 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 - นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์ 1 มิ.ย. 2565 ถึง 30 มิ.ย. 2565 17,000 17,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “ค่ายพุทธศาสน์ ม.2 - นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์ 8 ก.ค. 2565 ถึง 8 ก.ค. 2565 55,200 55,200 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “ค่ายพุทธศาสน์ ม.๑ รุ่นที่ ๒๕” - นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์ 7 ก.ค. 2565 ถึง 7 ก.ค. 2565 65,000 65,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 - นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย 1 ก.ค. 2565 ถึง 30 ก.ค. 2565 15,000 15,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักเรียน - นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย 3 มิ.ย. 2565 ถึง 3 มิ.ย. 2565 87,160 87,160 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด - นายธีรศักดิ์ โชตะนา 20 มิ.ย. 2565 ถึง 24 มิ.ย. 2565 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันไหว้ครู - นางทัศวรรณ เอี่ยมวิไล
- นางพรพราว ทองจรูญ
30 มิ.ย. 2565 ถึง 30 มิ.ย. 2565 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ ทัศนศึกษาด้านวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ - นางสาวพาวา พงษ์พันธุ์
- นางสาวนิธินันท์ กลั่นคูวัฒน์
- นางสาวปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์
22 ก.ค. 2565 ถึง 22 ก.ค. 2565 88,800 81,457 91.73 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิตติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ประจำปีการศึกษา 2565 - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 27 ก.ค. 2565 ถึง 27 ก.ค. 2565 32,500 32,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันแม่-สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน - นายณรงค์ฤทธิ์ โควัน
- นางวรรธนา นันตาเขียน
- นางบุญทิม ฐิติวร
11 ส.ค. 2565 ถึง 11 ส.ค. 2565 13,493 13,493 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 - นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี
- นายทรงกรด แก้วศรีนวล
31 ส.ค. 2565 ถึง 31 ส.ค. 2565 225,400 222,800 98.85 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาวิชาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป.6 - นางสาวรุ่งอรุณ บุญพยุง 16 ส.ค. 2565 ถึง 16 ส.ค. 2565 56,400 53,460 94.79 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Suntornpoo - นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ 24 มิ.ย. 2565 ถึง 24 มิ.ย. 2565 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) ในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา - นางสาวรัชฎา เศษวิสัย 8 ก.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2565 6,818 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการทัศนศึกษาวิชาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป.2 - นางสาวณัฐกริษฐา โกพิมาย 11 ส.ค. 2565 ถึง 11 ส.ค. 2565 63,860 62,170 97.35 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย - นางสาวธันย์สิตา ศิริอมรเสถียร
- นางสาวกุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนากุล
15 ส.ค. 2565 ถึง 18 ส.ค. 2565 4,000 3,794 94.85 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาวิชาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมป.5 - นางสาววราภรณ์ พูลสวัสดิ์ 16 ส.ค. 2565 ถึง 16 ส.ค. 2565 66,330 66,280 99.92 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Mother's Day Week - นางสาวอรอุมา เสือนาค Mr. James David Peter Howard Orrell 8 ส.ค. 2565 ถึง 12 ส.ค. 2565 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาวิชาการส่งเสริมคุณธรรม ป.3 - นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร
- นายเกรียงไกร วิลามาศ
11 ส.ค. 2565 ถึง 11 ส.ค. 2565 68,000 60,590 89.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาวิชาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป.4 - นางสาวสุภิญญา เถาทอง
- จ่าสิบเอกกรกฎ กิตติภูมิภักดี
16 ส.ค. 2565 ถึง 16 ส.ค. 2565 67,582 67,372 99.69 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Morning Brief - นางสาวสุภิญญา เถาทอง 1 พ.ย. 2564 ถึง 30 ก.ย. 2565 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการงามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิต ระดับประถมศึกษา - นางอรัญญา เซียวประเสริฐ 18 ก.ค. 2565 ถึง 31 ส.ค. 2565 2,500 2,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 4 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 - นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ์ 21 ส.ค. 2565 ถึง 21 ส.ค. 2565 197,360 160,910 81.53 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย เป้าประสงค์ที่ 2 : ขับเคลื่อนการผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นสถานศึกษาชั้นนำ กลยุทธ์ที่ 5 : สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ และสถาบันที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 6 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นศูนย์กลางวิจัยและทดลอง ส่งเสริมการวิจัยและสร้างสรรค์สวัตกรรมของบุคลากร - ดร.สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา 1 ต.ค. 2564 ถึง 30 ก.ย. 2565 1,849,200 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 7 : สนับสนุนทุนวิจัย ทุนพัฒนาผลงานวิชาการ และนวัตกรรมการเรียนการสอนอยู่บนพื้นฐานจริยธรรมการวิจัย ส่งเสริมการวิจัยและสร้างสรรค์สวัตกรรมของบุคลากร - ดร.สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา 1 ต.ค. 2564 ถึง 30 ก.ย. 2565 1,849,200 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมบุคลากร ให้เป็นนวัตกรโดยใช้วิจัยเป็นเครื่องมือในการสร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานของการมีคุณธรรม และจริยธรรม เป้าประสงค์ที่ 3 : บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สร้างนวัตกรรม และมีคุณธรรม จริยธรรม กลยุทธ์ที่ 8 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 10 : สนับสนุนบุคลากรในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ การสร้างสื่อมัลติมีเดียและการจัดทำห้องเรียน Google Classroom - นางสาวณิชนันทน์ ฉายแสง
- นางบุญทิม ฐิติวร
- นายณรงค์ฤทธิ์ โควัน
6 พ.ย. 2564 ถึง 6 พ.ย. 2564 10,000 8,814 88.14 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร - อ.พีรพัฒน์ สามัญ
- น.สภิธรา จิระเตชะนนท์
- นางสาวเกษร ยั่งยืน
- อ.ฉลอง แสนโคก
- อ.โสภณ อาภรณ์ศิริโรจน์
- อ.พจนีย์ เถิงจ่าง
- อ.อธิพร มากพูน
- นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง
- นายกวิน กลิ่นกุหลาบทอง
- นายสุวิชญ์ บุญขจรพงศ์
- นางวิลาวัณย์ วิริยกิจจา
14 ต.ค. 2564 ถึง 14 ต.ค. 2564 4,400 4,400 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย - ดร.สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา 13 พ.ย. 2564 ถึง 13 พ.ย. 2564 11,500 11,260 97.91 ดำเนินการเสร็จสิ้น
เสริมสร้างสุขภาพและสานสัมพันธ์บุคลากร - ผศ.คงศักดิ์ วัฒนะโชติ
- อ.อัครวัฒน์ อาชีวะ
- อ.ราชัย นาเจริญ
- อ.เพ็ญพรรณ ศรีสายพร
- อ.ภัทราวุธ รักกลิ่น
- อ.ฉลอง แสนโคก
- นางสิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา
- นางสาวณิชนันทน์ ฉายแสง
- นาบรัฐพล กัลพล
- นายเอกยศ มานะสม
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
- นางสาวพัชรา สนธิพงษ์ประยูร
- นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ์
- นายมรุธา นามพลกรัง
- นายอรรถพร ประสิทธินาวา
- นางกันต์ดา ประสพผล
- นายกวิน กลิ่นกุหลาบทอง
- นางสุกัญญา โพธิ์นาค
- นาววิลาวัณย์ วิริยกิจจา
17 พ.ย. 2564 ถึง 24 ธ.ค. 2564 120,900 80,400 66.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของฝ่ายบริการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 - น.ส.วิรัตน์ อุทาพรม 5 มี.ค. 2565 ถึง 6 มี.ค. 2565 57,200 56,230 98.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนการปฏิบัติงานสำหรับทีมบริหาร - นางวิลาวัณย์ วิริยกิจจา
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
11 พ.ค. 2565 ถึง 11 พ.ค. 2565 11,700 11,700 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน - นางสาวสญามณ รูปต่ำ
- นางสาวรุ่งอรุญ บุญพยุง
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
12 พ.ค. 2565 ถึง 12 พ.ค. 2565 10,050 10,050 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
อบรมสัมมนาทางวิชาการของบุคลากร - นายคงศักดิ์ วัฒนะโชติ
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
- นางสาวพัชรา สนธิพงษ์ประยูร
- นางพจนีย์ มาสุข
- นายรัฐพล กัลพล
- นายโสภณ อาภรณ์ศิริโรจน์
- นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง
- นางสาวพาวา พงษ์พันธุ์
- นางกันต์ดา ประสพผล
- หัวหน้าโปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา ระดับมัธยมศึกษา
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
- หัวหน้างานแนะแนว
- นางวิลาวัณย์ วิริยกิจจา
29 มี.ค. 2565 ถึง 30 เม.ย. 2565 635,228 496,433 78.15 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างและส่งเสริมสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ เป้าประสงค์ที่ 4 : โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 11 : สร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 12 : พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 13 : ซ่อมบำรุง และบำรุงรักษาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีความสะอาด มีความสวยงามและอำนวยความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรม 5ส - นางสาวเกษร ยั่งยืน 1 ต.ค. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2565 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ 5 : โรงเรียนให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสังคมและชุมชน กลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่โรงเรียน สังคม ชุมชน วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2565 - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 27 ม.ค. 2565 ถึง 27 ม.ค. 2565 37,100 49,100 132.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายคณิตศาสตร์พัฒนาสมรรถนะการคิดแบบนวัตกร - อ.พจนีย์ มาสุข 30 ก.ค. 2565 ถึง 31 ก.ค. 2565 45,000 44,886 99.75 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Summer for Kids 2022 - อาจารย์นัตยา ทองคง
- อาจารย์ปวลี เสมอวงษ์
18 เม.ย. 2565 ถึง 13 พ.ค. 2565 390,000 373,410 95.75 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 - นางสาวคณิตา จูตะเสน 2 มิ.ย. 2565 ถึง 2 มิ.ย. 2565 38,000 37,961 99.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู - นางมันทนา เมฆิยานนท์ 12 พ.ค. 2565 ถึง 12 พ.ค. 2565 18,085 18,085 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 - นายราชัย นาเจริญ 23 มิ.ย. 2565 ถึง 23 มิ.ย. 2565 71,878 69,568 96.79 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Summer Camps for Kids 2022 - นางกรกช เงินดี
- นางสาวกุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนากุล
18 เม.ย. 2565 ถึง 13 พ.ค. 2565 618,000 618,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Summer For Kids 2022 - นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร 18 เม.ย. 2565 ถึง 13 พ.ค. 2565 1,405,050 601,805 42.83 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ - นายคงศักดิ์ วัฒนะโชติ
- นางสาวสำเนา ยอดยิ่ง
5 ส.ค. 2565 ถึง 6 ส.ค. 2565 50,000 50,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
มุทิตาคารวะ ประจำปีการศึกษา 2565 - นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ์ 1 ก.ย. 2565 ถึง 1 ก.ย. 2565 56,600 55,340 97.77 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 1/2565 - นางสาวปวลี เสมอวงษ์
- นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์
6 มิ.ย. 2565 ถึง 31 ส.ค. 2565 700,890 700,779 99.98 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 15 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย ชุมชน ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า Graduation P.6, M.3 and M.6 - นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
- นางสาวพัชรา มานะศิลป์
- ่นางสาวจิรารัตน์ จตุรานนท์
- Mr.Ting Fong Tsai
- นายมงคล พลเยี่ยม
3 มี.ค. 2565 ถึง 4 มี.ค. 2565 6,000 6,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันแห่งความสำเร็จ - นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง
- นางธิมาพร ปล่องทอง
17 มี.ค. 2565 ถึง 18 มี.ค. 2565 25,740 17,552 68.19 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 - นางสาวธํนย์สิตา ศิรอมรเสถียร
- นายกุลชาติ แสงทอง
22 พ.ค. 2565 ถึง 22 พ.ค. 2565 7,300 7,300 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
จัดแข่งขันแฮนด์บอลพิบูลบำเพ็ญอินวิเตชั่น ครั้งที่ 5 - นายกิตติวุฒิ อังคะนาวิน 20 ส.ค. 2565 ถึง 21 ส.ค. 2565 42,480 41,820 98.45 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๖๕ - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 9 พ.ค. 2565 ถึง 9 พ.ค. 2565 39,796 39,796 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 - นางสาวคณิตา จูตะเสน 2 มิ.ย. 2565 ถึง 2 มิ.ย. 2565 38,000 37,961 99.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 - นายราชัย นาเจริญ 23 มิ.ย. 2565 ถึง 23 มิ.ย. 2565 71,878 69,568 96.79 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันแม่-สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน - นายณรงค์ฤทธิ์ โควัน
- นางวรรธนา นันตาเขียน
- นางบุญทิม ฐิติวร
11 ส.ค. 2565 ถึง 11 ส.ค. 2565 13,493 13,493 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
มุทิตาคารวะ ประจำปีการศึกษา 2565 - นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ์ 1 ก.ย. 2565 ถึง 1 ก.ย. 2565 56,600 55,340 97.77 ดำเนินการเสร็จสิ้น