ปีงบประมาณ 2563


ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (Participative management) เป้าประสงค์ที่ 1 : มีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน โครงการปฐมวัยรวมใจสามัคคี - นายสมภพ จันทร์เงิน
- นางกรกช เงินดี
28 ก.พ. 2563 ถึง 28 ก.พ. 2563 35,000 35,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กีฬาสีสัมพันธ์วันพ่อ - อาจารย์นัตยา ทองคง
- นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์
- นางสาวชนัณชิฏา สินทรัพย์
4 ธ.ค. 2562 ถึง 4 ธ.ค. 2562 66,700 66,550 99.78 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันแห่งความสำเร้จ - นางสาวพันทิวา ฐานคร
- นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์
21 ก.พ. 2563 ถึง 21 ก.พ. 2563 23,904 21,598 90.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 9 มิ.ย. 2563 ถึง 22 มิ.ย. 2563 99,141 99,141 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 - นายราชัย นาเจริญ 27 ก.ย. 2563 ถึง 27 ก.ย. 2563 200,000 187,294 93.65 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับประถมศึกษา - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 25 ก.ย. 2563 ถึง 25 ก.ย. 2563 99,440 99,440 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 2 : บริการทางวิชาการสนับสนุนแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการบริการวิชาการแก่สังคม "ค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์" - นายคงศักดิ์ วัฒนะโชติ
- นางสาวสำเนา ยอดยิ่ง
- นางสาวสุกัญญา เคลือบแก้ว
31 ก.ค. 2563 ถึง 31 ก.ค. 2563 25,000 25,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างเครือข่ายและกิจกรรมความร่วมมือการจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษาชั้นนำและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาภายในประเทศ
กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างเครือข่ายและกิจกรรมความร่วมมือการจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษาชั้นนำและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในต่างประเทศ Appalachian International Student Teaching Program - น.ส.ณฐมน กีรติโชติกูล 4 พ.ย. 2562 ถึง 10 ธ.ค. 2562 49,620 37,770 76.12 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีและเทคโนโลยี - น.ส.ณฐมน กีรติโชติกูล 29 ม.ค. 2563 ถึง 15 ก.พ. 2563 36,400 15,860 43.57 ดำเนินการเสร็จสิ้น
LIP Go Abroad - นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ 25 ก.พ. 2563 ถึง 1 ส.ค. 2563 290,800 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ และความสามารถของครูและบุคลากร (Insert of excellence) เป้าประสงค์ที่ 2 : ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม กลยุทธ์ที่ 5 : สนับสนุนครู และบุคลากรรายบุคคลในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการงานวิจัยสู่ห้องเรียน - นางสาวปวลี เสมอวงษ์
- นางสาววรรธนา นันตาเขียน
- นาวสาวธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร
17 ธ.ค. 2562 ถึง 17 ธ.ค. 2562 15,000 14,694 97.96 ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายงานบุคลากรมีตำแหน่งทางวิชาการ - น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร 1 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา โครงการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย2560 - นางสาวณิชนันทน์ ฉายแสง
- อาจารย์วรวรรณ ศรีสุทธินันทน์
- นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์
- นางสาวพันทิวา ฐานคร
23 ต.ค. 2562 ถึง 23 ต.ค. 2562 10,000 10,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ประชุมสัมมนาสำหรับผู้บริหาร เรื่อง "การประเมินสถานการณ์และวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" - ดร.ภัทราวุธ รักกลิ่น 18 ต.ค. 2562 ถึง 20 ต.ค. 2562 58,200 58,200 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมในยุคใหม่เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ - นายราชัย นาเจริญ 23 พ.ย. 2562 ถึง 23 พ.ย. 2562 2,880 2,880 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการงานวิจัยสู่ห้องเรียน - นางสาวปวลี เสมอวงษ์
- นางสาววรรธนา นันตาเขียน
- นาวสาวธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร
17 ธ.ค. 2562 ถึง 17 ธ.ค. 2562 15,000 14,694 97.96 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Classroom Research Training for foreign Staff - นางสาวอรอุมา เสือนาค นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ 20 ม.ค. 2563 ถึง 20 ม.ค. 2563 4,618 4,618 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
New Foreign Staff Orientation - นางสาวอรอุมา เสือนาค 22 ม.ค. 2563 ถึง 22 ม.ค. 2563 2,000 2,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยไมโครซอฟต์ทีม - นายกวิน กลิ่นกุหลาบทอง 27 เม.ย. 2563 ถึง 13 พ.ค. 2563 14,000 11,800 84.29 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยโปรแกรมกูเกิลคลาสรูม" - นายประเสริฐศักดิ์ พลายนันท์ 27 เม.ย. 2563 ถึง 13 พ.ค. 2563 14,000 7,000 50.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยไมโครซอฟต์ทีม ครั้งที่ ๒" - นายกวิน กลิ่นกุหลาบทอง 4 มิ.ย. 2563 ถึง 12 มิ.ย. 2563 11,000 9,050 82.27 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนกูเกิ้ลคลาสรูม ครั้งที่ ๒" - นายประเสริฐศักดิ์ พลายนันท์ 4 มิ.ย. 2563 ถึง 12 มิ.ย. 2563 11,000 6,350 57.73 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมพัฒนาส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาจารย์นิเทศก์โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา - นางมันทนา เมฆิยานนท์ 29 ส.ค. 2563 ถึง 29 ส.ค. 2563 39,070 39,070 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 7 : สนับสนุนทุนการวิจัยและพัฒนาให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนสร้างผลงานการวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมที่สามารถใช้ในการพัฒนามาตรฐานความรู้ และคุณภาพของนักเรียน โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการงานวิจัยสู่ห้องเรียน - นางสาวปวลี เสมอวงษ์
- นางสาววรรธนา นันตาเขียน
- นาวสาวธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร
17 ธ.ค. 2562 ถึง 17 ธ.ค. 2562 15,000 14,694 97.96 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ส่งเสริมการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมของบุคลากร - ผศ.นฤทธิ์ วัฒนภู 1 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563 1,780,000 685,000 38.48 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 8 : ใช้ผลงานการวิจัย หรือผลงานนวัตกรรมเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของครูและบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานักเรียนที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร ทัศนศึกษาโปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SAM)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย 20 พ.ย. 2562 ถึง 20 พ.ย. 2562 83,880 83,880 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ทัศนศึกษาโปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SAM)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - นางสาวคณิตา จูตะเสน 20 พ.ย. 2562 ถึง 20 พ.ย. 2562 66,950 65,240 97.45 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SAM CAMP - นายรัฐพล กัลพล 29 พ.ย. 2562 ถึง 30 พ.ย. 2562 645,000 617,905 95.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - นางสาวเกษกนก พงษ์นัน 26 ต.ค. 2562 ถึง 27 ต.ค. 2562 90,800 88,701 97.69 ดำเนินการเสร็จสิ้น
STLC Conversation Course 2/2019 - นางสุริยาพร โตวรรณสูตร 5 พ.ย. 2562 ถึง 20 ก.พ. 2563 275,000 275,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
GAT Success for LIP - นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ 25 ต.ค. 2562 ถึง 24 ม.ค. 2563 5,400 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Placement Test for LIP - นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ 3 ก.พ. 2563 ถึง 28 ก.พ. 2563 31,800 21,465 67.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 10 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์วิจัยและทดลองทางการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และการจัดการศึกษานานาชาติ รายงานการให้บริการวิชาการและศึกษาดูงาน - น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร 1 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตของนักเรียนเพื่ออนาคตที่ดี (Learning & life skill development for future) เป้าประสงค์ที่ 3 : ผู้เรียนมีความรู้ที่ได้มาตรฐานที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและเทียบเคียงได้กับมาตรฐานระดับสากล กลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาความสามารถทางภาษาไทยสำหรับนักเรียนกัมพูชา - นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี 17 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563 3,000 3,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
สานสัมพันธ์บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ "โรงเรียนสีเขียว" - ดร.ภัทราวุธ รักกลิ่น
- นางสาวสุกัลยา สุเฌอ
- นายภาสกร ภักดิ์ศรีแพง
- นายอุดม รัตนอัมพรโสภณ
- นายเด่นชัย ปราบจันดี
- นายฉลอง แสนโคก
- ดร.สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา
- นายอัครวัฒน์ อาชีวะ
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
- นางสุกัญญา โพธิ์นาค
- นายกวิน กลิ่นกุหลาบทอง
- นางกันด์ดา ประสพผล
- น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร
- นางวิลาวัณย์ วิริยกิจจา
10 ม.ค. 2563 ถึง 10 ม.ค. 2563 90,200 78,863 87.43 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ : ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - นางสาวสญามณ รูปต่ำ 17 ม.ค. 2563 ถึง 17 ม.ค. 2563 23,700 23,700 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการตรวจสุขภาพ - นางธิมาพร ปล่องทอง 21 ม.ค. 2563 ถึง 23 ม.ค. 2563 2,500 2,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
มอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 - นายธราพงษ์ การกระโทก 7 ก.พ. 2563 ถึง 7 ก.พ. 2563 85,034 85,034 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
พัฒนาความคิดเชื่อมโยงภาษาไทย - นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์ 8 ม.ค. 2563 ถึง 29 ม.ค. 2563 1,000 1,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 - นางสุธาสินี จันทรเฉิด
- นางสาวนิธินันท์ กลั่นคูวัฒน์
- นางพรทิพย์ แสงบุตร
- นางสาวพาวา พงษ์พันธุ์
- นางสาวปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์
- ผศ.นฤทธิ์ วัฒนภู
- นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ์
- นางสาวกอบกุล ใจกว้าง
- นายนภนต์ จุสมใจ
17 ม.ค. 2563 ถึง 18 ม.ค. 2563 78,610 78,610 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - นางมันทนา เมฆิยานนท์ 8 มิ.ย. 2563 ถึง 8 มิ.ย. 2563 20,020 10,590 52.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Summer Camp for LIP - นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ 2 มี.ค. 2563 ถึง 5 มี.ค. 2563 364,000 364,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการสัมมนานิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู - อาจารย์ปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์ 6 มี.ค. 2563 ถึง 6 มี.ค. 2563 8,660 8,660 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - ดร.ภัทราวุธ รักกลิ่น
- น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
- นางวิลาวัณย์ วิริยกิจจา
- นายอัครวัฒน์ อาชีวะ
- นายเด่นชัย ปราบจันดี
- นางสิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา
- นายฉลอง แสนโคก
- นางสุกัญญา โพธิ์นาค
- นายกวิน กลิ่นกุหลาบทอง
- นางกันด์ดา ประสพผล
18 ก.ย. 2563 ถึง 18 ก.ย. 2563 121,300 94,032 77.52 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - นายทรงกรด แก้วศรีนวล
- นางสาวปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์
25 ก.ย. 2563 ถึง 27 ก.ย. 2563 12,720 12,720 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 - นายราชัย นาเจริญ 27 ก.ย. 2563 ถึง 27 ก.ย. 2563 200,000 187,294 93.65 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับประถมศึกษา - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 25 ก.ย. 2563 ถึง 25 ก.ย. 2563 99,440 99,440 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายงานผลการทดสอบของสำนักมาตรฐานการศึกษาปีการศึกษา 2562 - น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
1 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Satit Activities&Homework; - นายอุดม รัตนอัมพรโสภณ 21 ต.ค. 2562 ถึง 21 ก.พ. 2563 608,920 608,920 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการพัฒนาระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู - นางมันทนา เมฆิยานนท์ 1 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563 8,400 8,400 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
จัดซื้อเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - นางสาวเจติยา อุ่นกมล 3 ส.ค. 2563 ถึง 31 มี.ค. 2564 48,685 48,685 100.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ประชุมชี้แจ้งแนวทางการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนประเภทโควตาผ่านเกณฑ์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - นายทรงกรด แก้วศรีนวล 18 ก.ย. 2563 ถึง 25 ก.ย. 2563 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 12 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในทุกระดับกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรมนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 - นางสาววรธมน ภาวิณีวณิช
- นายอภิชาติ คามีศักดิ์
23 พ.ย. 2562 ถึง 23 พ.ย. 2562 680 680 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถพิเศษ - นายสมภพ จันทร์เงิน
- นางสาวนัตยา ทองคง
- นายณรงค์ฤทธิ์ โควัน
11 ส.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563 20,000 12,260 61.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Social Award - นายสุทัศน์ คำเอี่ยมเอก
- นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน
- นายอิทธิเดช น้อยไม้
- นายศุภชัย สมนวล
- นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์
- นายฉลอง แสนโคก
- นางทิพยาภา มานะสม
- นางสาวสาวิตรี เจาะสุนทร
- นางสาวศุภรัศมิ์ วิภักดีรัตนมณี
- นางสาวอธิพร มากพูน
- นายปราโมทย์ อาจวิชัย
- นายธราพงษ์ การกระโทก
- นายศักดิ์ดา ทองโสภณ
20 ม.ค. 2563 ถึง 24 ม.ค. 2563 3,000 3,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการแข่งขัน - นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ และนางสาวสุภิญญา เถาทอง 21 ต.ค. 2562 ถึง 31 ก.ค. 2563 5,000 4,995 99.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและนำเสนอผลงานทางวิชาการ - อาจารย์สุกัญญา เคลือบแก้ว 1 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563 100,000 38,680 38.68 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฮาโลวีน - นางวรรธนา นันตาเขียน
- Ms. Kelly Leigh Scannell
31 ต.ค. 2562 ถึง 31 ต.ค. 2562 2,000 2,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Integrated Secondary Field Trip - นางสาวพัชรา มานะศิลป์
- นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
- Mr.Ting Fong Tsai
- นางสาวเพชรภรณ์ เพียรประสิทธิ์
14 พ.ย. 2562 ถึง 17 พ.ย. 2562 908,800 815,149 89.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น
พัฒนาความสามารถทางภาษาไทยสำหรับนักเรียนกัมพูชา - นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี 17 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563 3,000 3,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Reading Enhancement - นางสาวจุฑามาส ดิสริยะกุล
- Miss Han Yujia
21 พ.ย. 2562 ถึง 21 พ.ย. 2562 40,000 40,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วรรณคดีสัญจร - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 30 ต.ค. 2562 ถึง 31 ต.ค. 2562 61,800 61,139 98.93 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Kidzania Bangkok for Grade 4 - นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ 17 ม.ค. 2563 ถึง 17 ม.ค. 2563 12,120 12,120 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ O-NET ภาษาไทย - นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี 11 ก.พ. 2563 ถึง 11 ก.พ. 2563 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Learning Resources Koomwimarndin - นายมงคล พลเยี่ยม 17 ม.ค. 2563 ถึง 17 ม.ค. 2563 22,000 22,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Loy Krathong - นายมนัส จอมปรุ 11 พ.ย. 2562 ถึง 11 พ.ย. 2562 48,400 48,400 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการบริการวิชาการ Satit"Creative Learning for Fun" 2/2562 - นางสาวกุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนากุล
- นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง
4 พ.ย. 2562 ถึง 25 ก.พ. 2563 1,116,000 971,449 87.05 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Camp G.6 - นางสาวอรอุมา เสือนาค Mr.Chirstopher Kelbie 14 ก.พ. 2563 ถึง 15 ก.พ. 2563 418,680 416,863 99.57 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Valentine's Day - นางสาววราภรณ์ พูลสวัสดิ์
- นางสาวสุภิญญา เถาทอง
3 ก.พ. 2563 ถึง 13 ก.พ. 2563 20,000 20,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
พัฒนาความคิดเชื่อมโยงภาษาไทย - นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์ 8 ม.ค. 2563 ถึง 29 ม.ค. 2563 1,000 1,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Graduation P.6, M.3, M.6 and Prom M.3, M.6 - นายเสกสัน จันทร์สม 20 ก.พ. 2563 ถึง 21 ก.พ. 2563 174,200 167,000 95.87 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Mother's Day Week - นางสาวอรอุมา เสือนาค Mr. James David Peter Howard Orrell 3 ส.ค. 2563 ถึง 11 ส.ค. 2563 10,000 10,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันเด็กแห่งชาติ - นายตะวัน ชนะอุดม 10 ม.ค. 2563 ถึง 10 ม.ค. 2563 99,600 99,540 99.94 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีและเทคโนโลยี - น.ส.ณฐมน กีรติโชติกูล 29 ม.ค. 2563 ถึง 15 ก.พ. 2563 36,400 15,860 43.57 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Camp for LIP - นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ 12 ม.ค. 2563 ถึง 13 ม.ค. 2563 404,360 392,120 96.97 ดำเนินการเสร็จสิ้น
LIP Go Abroad - นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ 25 ก.พ. 2563 ถึง 1 ส.ค. 2563 290,800 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
Placement Test for LIP - นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ 3 ก.พ. 2563 ถึง 28 ก.พ. 2563 31,800 21,465 67.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Summer Camp for LIP - นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ 2 มี.ค. 2563 ถึง 5 มี.ค. 2563 364,000 364,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 - อ.ธราพงษ์ การกระโทก 1 มิ.ย. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563 624,750 624,750 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการรักการอ่าน - นางพรพราว ทองจรูญ
- นายสมภพ จันทร์เงิน
1 พ.ย. 2562 ถึง 28 ก.พ. 2563 1,500 1,498 99.87 ดำเนินการเสร็จสิ้น
จัดทำหนังสือรุ่น สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 - นายฉลอง แสนโคก 1 พ.ย. 2562 ถึง 31 มี.ค. 2563 322,500 322,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ - อาจารย์จีรสุดา เปลี่ยนสมัย และ อาจารย์อรวรรณ รักนาย 27 ก.ค. 2563 ถึง 28 ส.ค. 2563 13,000 13,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Morning Brief - นางสาวสุภิญญา เถาทอง
- นายปริญญา ผสมทรัพย์
1 ต.ค. 2562 ถึง 6 พ.ย. 2563 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Satit "Learning Skill for Kids" 1/2020 - อาจารย์นัตยา ทองคง
- อาจารย์กรกช เงินดี
8 ก.ย. 2563 ถึง 12 พ.ย. 2563 801,575 801,378 99.98 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Halloween Day - นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ 30 ต.ค. 2563 ถึง 30 ต.ค. 2563 15,000 15,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาเมืองประวัติศาสตร์และแหล่งศิลปวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ - นางสาวกอบกุล ใจกว้าง
- นายกิตติวุฒิ อังคะนาวิน
- นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล
5 ต.ค. 2563 ถึง 3 ธ.ค. 2563 176,550 88,230 49.97 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SAM CAMP - นายรัฐพล กัลพล 29 พ.ย. 2562 ถึง 30 พ.ย. 2562 645,000 617,905 95.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3 - นางสาวเพ็ญพรรณ อภิรติวานนท์ 17 ม.ค. 2563 ถึง 18 ม.ค. 2563 180,000 179,016 99.45 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรมพิธีโอนกองและประดับอินทรธนู - ว่าที่่ ร.ต.กิตติภัฎ วงค์กระโซ่ 22 พ.ย. 2562 ถึง 18 ก.พ. 2563 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - นายอภิชาติ คามีศักดิ์
- นางสาวทรงศรี สารภูษิต
7 ก.พ. 2563 ถึง 7 ก.พ. 2563 19,800 19,672 99.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่าย Day Camp ลูกเสือสำรองและผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 - นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ, นางสาวสายชล อาษากิจ 7 ก.พ. 2563 ถึง 7 ก.พ. 2563 68,400 63,434 92.74 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ - นางสาวขวัญตา บุญจันทร์ 7 ก.พ. 2563 ถึง 7 ก.พ. 2563 41,400 41,000 99.03 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการบริการวิชาการ Satit"Creative Learning for Fun" 2/2562 - นางสาวกุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนากุล
- นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง
4 พ.ย. 2562 ถึง 25 ก.พ. 2563 1,116,000 971,449 87.05 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Satit Music Festival 2019 - นายมุรธา นามพลกรัง 6 ม.ค. 2563 ถึง 10 ม.ค. 2563 26,600 26,600 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 - นายศักดิ์ดา ทองโสภณ 30 ม.ค. 2563 ถึง 30 ม.ค. 2563 10,000 10,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
สาธิตจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2562 - นายธราพงษ์ การกระโทก 31 ม.ค. 2563 ถึง 31 ม.ค. 2563 20,000 20,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Camp G.6 - นางสาวอรอุมา เสือนาค Mr.Chirstopher Kelbie 14 ก.พ. 2563 ถึง 15 ก.พ. 2563 418,680 416,863 99.57 ดำเนินการเสร็จสิ้น
สุขสันต์วันยินดีส่งพี่ ม.6 - นายธราพงษ์ การกระโทก 7 ก.พ. 2563 ถึง 7 ก.พ. 2563 40,000 40,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ค่ายผู้นำนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 - นายรัฐพล กัลพล 15 มิ.ย. 2563 ถึง 17 มิ.ย. 2563 120,000 120,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 - อ.ธราพงษ์ การกระโทก 1 มิ.ย. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563 624,750 624,750 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Satit "Learning Skill for Kids" 1/2020 - อาจารย์นัตยา ทองคง
- อาจารย์กรกช เงินดี
8 ก.ย. 2563 ถึง 12 พ.ย. 2563 801,575 801,378 99.98 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 16 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อการออกกำลังกายและการพัฒนาสู่การกีฬาอาชีพ จัดแข่งขันแฮนด์บอลพิบูลบำเพ็ญอินวิเตชั่น ครั้งที่ 3 - นายกิตติวุฒิ อังคะนาวิน 26 ต.ค. 2562 ถึง 27 ต.ค. 2562 36,266 34,706 95.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถพิเศษ - นายสมภพ จันทร์เงิน
- นางสาวนัตยา ทองคง
- นายณรงค์ฤทธิ์ โควัน
11 ส.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563 20,000 12,260 61.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กีฬาสีสัมพันธ์วันพ่อ - อาจารย์นัตยา ทองคง
- นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์
- นางสาวชนัณชิฏา สินทรัพย์
4 ธ.ค. 2562 ถึง 4 ธ.ค. 2562 66,700 66,550 99.78 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการบริการวิชาการ Satit"Creative Learning for Fun" 2/2562 - นางสาวกุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนากุล
- นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง
4 พ.ย. 2562 ถึง 25 ก.พ. 2563 1,116,000 971,449 87.05 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฟุตบอล 7 คน ประเพณี ประจำปีการศึกษา 2562 - นายมุรธา นามพลกรัง 13 ม.ค. 2563 ถึง 27 ม.ค. 2563 9,960 9,960 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีและเทคโนโลยี - น.ส.ณฐมน กีรติโชติกูล 29 ม.ค. 2563 ถึง 15 ก.พ. 2563 36,400 15,860 43.57 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ส่งแข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียน ในปีการศึกษา 2562 - นายคงศักดิ์ วัฒนะโชติ 1 เม.ย. 2563 ถึง 30 เม.ย. 2563 230,000 186,658 81.16 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Satit "Learning Skill for Kids" 1/2020 - อาจารย์นัตยา ทองคง
- อาจารย์กรกช เงินดี
8 ก.ย. 2563 ถึง 12 พ.ย. 2563 801,575 801,378 99.98 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น ลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562 - นายธราพงษ์ การกระโทก 11 พ.ย. 2562 ถึง 11 พ.ย. 2562 190,000 179,949 94.71 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Father's Day Week - นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ
- Mr. Forbes Smart
2 ธ.ค. 2562 ถึง 6 ธ.ค. 2562 10,000 10,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาวิชาการ - นางสาวปวลี เสมอวงษ์
- นาวสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์
19 พ.ย. 2562 ถึง 21 พ.ย. 2562 96,930 95,613 98.64 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการสังคมวัฒนธรรมสัญจร - นายธราพงษ์ การกระโทก 8 พ.ย. 2562 ถึง 10 พ.ย. 2562 132,000 132,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 10 ม.ค. 2563 ถึง 10 ม.ค. 2563 100,000 100,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันลอยกระทง - นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง
- นางวรรธนา นันตาเขียน
11 พ.ย. 2562 ถึง 11 พ.ย. 2562 3,000 3,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3 - นางสาวเพ็ญพรรณ อภิรติวานนท์ 17 ม.ค. 2563 ถึง 18 ม.ค. 2563 180,000 179,016 99.45 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ตลาดนัดสาธิตพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2562 - นายศักดิ์ดา ทองโสภณ 11 พ.ย. 2562 ถึง 11 พ.ย. 2562 1,000 1,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีพุทธศักราช 2563 - นายฉลอง แสนโคก 27 ม.ค. 2563 ถึง 27 ม.ค. 2563 100,000 99,400 99.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Loy Krathong - นายมนัส จอมปรุ 11 พ.ย. 2562 ถึง 11 พ.ย. 2562 48,400 48,400 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ - นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร 15 พ.ย. 2562 ถึง 22 พ.ย. 2562 20,000 20,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม - นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร
- ผศ.พัดชา กวางทอง
- นางสาวขวัญตา บุญจันทร์
- นางสาวทรงศรี สารภูษิต
- นางอรวรรณ รักนาย
20 ส.ค. 2562 ถึง 30 มี.ค. 2563 54,150 54,150 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ระดับประถมศึกษา - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 27 ม.ค. 2563 ถึง 27 ม.ค. 2563 50,000 50,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาวิชาการสานสัมพันธ์ ป.6 - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์
- นางสาวรุ่งอรุญ บุญพยุง
29 ก.พ. 2563 ถึง 1 มี.ค. 2563 35,720 35,720 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ : ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - นางสาวสญามณ รูปต่ำ 17 ม.ค. 2563 ถึง 17 ม.ค. 2563 23,700 23,700 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ทำบุญตักบาตรเนื่องใน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 - นายธราพงษ์ การกระโทก 4 ธ.ค. 2562 ถึง 4 ธ.ค. 2562 19,200 19,020 99.06 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันเด็กแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา - นายธราพงษ์ การกระโทก 10 ม.ค. 2563 ถึง 10 ม.ค. 2563 220,000 220,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
สาธิตจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2562 - นายธราพงษ์ การกระโทก 31 ม.ค. 2563 ถึง 31 ม.ค. 2563 20,000 20,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรมวันรำลึกผู้บำเพ็ญประโยชน์ - นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน 7 ก.พ. 2563 ถึง 7 ก.พ. 2563 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลุ่มสัมพันธ์ ม.3 - นายธราพงษ์ การกระโทก 22 ก.พ. 2563 ถึง 23 ก.พ. 2563 312,420 312,420 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 - นางสุธาสินี จันทรเฉิด
- นางสาวนิธินันท์ กลั่นคูวัฒน์
- นางพรทิพย์ แสงบุตร
- นางสาวพาวา พงษ์พันธุ์
- นางสาวปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์
- ผศ.นฤทธิ์ วัฒนภู
- นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ์
- นางสาวกอบกุล ใจกว้าง
- นายนภนต์ จุสมใจ
17 ม.ค. 2563 ถึง 18 ม.ค. 2563 78,610 78,610 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ค่ายผู้นำนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 - นายรัฐพล กัลพล 15 มิ.ย. 2563 ถึง 17 มิ.ย. 2563 120,000 120,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 - นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย 24 ก.ค. 2563 ถึง 24 ก.ค. 2563 50,000 47,590 95.18 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 20 ส.ค. 2563 ถึง 20 ส.ค. 2563 100,000 93,682 93.68 ดำเนินการเสร็จสิ้น
มุทิตาคารวะ ประจำปีการศึกษา 2563 - นายรัฐพล กัลพล 24 ก.ย. 2563 ถึง 24 ก.ย. 2563 100,000 96,075 96.08 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 11 ส.ค. 2563 ถึง 11 ส.ค. 2563 50,000 50,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการไหว้ครู ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 20 ส.ค. 2563 ถึง 20 ส.ค. 2563 48,600 48,600 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “ค่ายพุทธศาสน์ ม.1 รุ่นที่ 23” - นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิเดช น้อยไม้
- อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาทุกท่าน
- อาจารยที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกท่าน
3 ก.ย. 2563 ถึง 3 ก.ย. 2563 70,000 70,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการคุณธรรมจริยธรรม - นายณรงค์ฤทธิ์ โควัน
- นางพรพราว ทองจรูญ
15 ก.ย. 2563 ถึง 15 ก.ย. 2563 28,880 28,880 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 18 : ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฮาโลวีน - นางวรรธนา นันตาเขียน
- Ms. Kelly Leigh Scannell
31 ต.ค. 2562 ถึง 31 ต.ค. 2562 2,000 2,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562 - นายธราพงษ์ การกระโทก 11 พ.ย. 2562 ถึง 11 พ.ย. 2562 190,000 179,949 94.71 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 10 ม.ค. 2563 ถึง 10 ม.ค. 2563 100,000 100,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันลอยกระทง - นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง
- นางวรรธนา นันตาเขียน
11 พ.ย. 2562 ถึง 11 พ.ย. 2562 3,000 3,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปฐมวัยรวมใจสามัคคี - นายสมภพ จันทร์เงิน
- นางกรกช เงินดี
28 ก.พ. 2563 ถึง 28 ก.พ. 2563 35,000 35,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถพิเศษ - นายสมภพ จันทร์เงิน
- นางสาวนัตยา ทองคง
- นายณรงค์ฤทธิ์ โควัน
11 ส.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563 20,000 12,260 61.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น
จิตรกรจิ๋ว ปีการศึกษา 2562 - นายศักดิ์ดา ทองโสภณ 19 พ.ย. 2562 ถึง 30 พ.ย. 2562 10,000 10,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Loy Krathong - นายมนัส จอมปรุ 11 พ.ย. 2562 ถึง 11 พ.ย. 2562 48,400 48,400 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรมวันรำลึกผู้บำเพ็ญประโยชน์ - นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน 7 ก.พ. 2563 ถึง 7 ก.พ. 2563 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Graduation P.6, M.3, M.6 and Prom M.3, M.6 - นายเสกสัน จันทร์สม 20 ก.พ. 2563 ถึง 21 ก.พ. 2563 174,200 167,000 95.87 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 - นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย 24 ก.ค. 2563 ถึง 24 ก.ค. 2563 50,000 47,590 95.18 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการเพิ่มทักษะด้านดนตรีสากล - อ.โอภาส สุวรรณโพธิ์ 14 ต.ค. 2562 ถึง 31 ก.ค. 2563 38,000 38,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 - อ.ธราพงษ์ การกระโทก 1 มิ.ย. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563 624,750 624,750 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 20 ส.ค. 2563 ถึง 20 ส.ค. 2563 100,000 93,682 93.68 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 11 ส.ค. 2563 ถึง 11 ส.ค. 2563 50,000 50,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการไหว้ครู ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 20 ส.ค. 2563 ถึง 20 ส.ค. 2563 48,600 48,600 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันลอยกระทง ระดับประถมศึกษา - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 30 ต.ค. 2563 ถึง 30 ต.ค. 2563 50,000 50,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย กลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาความสามารถทางภาษาไทยสำหรับนักเรียนกัมพูชา - นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี 17 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563 3,000 3,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
สานสัมพันธ์บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ "โรงเรียนสีเขียว" - ดร.ภัทราวุธ รักกลิ่น
- นางสาวสุกัลยา สุเฌอ
- นายภาสกร ภักดิ์ศรีแพง
- นายอุดม รัตนอัมพรโสภณ
- นายเด่นชัย ปราบจันดี
- นายฉลอง แสนโคก
- ดร.สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา
- นายอัครวัฒน์ อาชีวะ
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
- นางสุกัญญา โพธิ์นาค
- นายกวิน กลิ่นกุหลาบทอง
- นางกันด์ดา ประสพผล
- น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร
- นางวิลาวัณย์ วิริยกิจจา
10 ม.ค. 2563 ถึง 10 ม.ค. 2563 90,200 78,863 87.43 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ : ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - นางสาวสญามณ รูปต่ำ 17 ม.ค. 2563 ถึง 17 ม.ค. 2563 23,700 23,700 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการตรวจสุขภาพ - นางธิมาพร ปล่องทอง 21 ม.ค. 2563 ถึง 23 ม.ค. 2563 2,500 2,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
มอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 - นายธราพงษ์ การกระโทก 7 ก.พ. 2563 ถึง 7 ก.พ. 2563 85,034 85,034 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
พัฒนาความคิดเชื่อมโยงภาษาไทย - นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์ 8 ม.ค. 2563 ถึง 29 ม.ค. 2563 1,000 1,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 - นางสุธาสินี จันทรเฉิด
- นางสาวนิธินันท์ กลั่นคูวัฒน์
- นางพรทิพย์ แสงบุตร
- นางสาวพาวา พงษ์พันธุ์
- นางสาวปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์
- ผศ.นฤทธิ์ วัฒนภู
- นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ์
- นางสาวกอบกุล ใจกว้าง
- นายนภนต์ จุสมใจ
17 ม.ค. 2563 ถึง 18 ม.ค. 2563 78,610 78,610 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - นางมันทนา เมฆิยานนท์ 8 มิ.ย. 2563 ถึง 8 มิ.ย. 2563 20,020 10,590 52.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Summer Camp for LIP - นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ 2 มี.ค. 2563 ถึง 5 มี.ค. 2563 364,000 364,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการสัมมนานิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู - อาจารย์ปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์ 6 มี.ค. 2563 ถึง 6 มี.ค. 2563 8,660 8,660 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - ดร.ภัทราวุธ รักกลิ่น
- น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
- นางวิลาวัณย์ วิริยกิจจา
- นายอัครวัฒน์ อาชีวะ
- นายเด่นชัย ปราบจันดี
- นางสิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา
- นายฉลอง แสนโคก
- นางสุกัญญา โพธิ์นาค
- นายกวิน กลิ่นกุหลาบทอง
- นางกันด์ดา ประสพผล
18 ก.ย. 2563 ถึง 18 ก.ย. 2563 121,300 94,032 77.52 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - นายทรงกรด แก้วศรีนวล
- นางสาวปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์
25 ก.ย. 2563 ถึง 27 ก.ย. 2563 12,720 12,720 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 - นายราชัย นาเจริญ 27 ก.ย. 2563 ถึง 27 ก.ย. 2563 200,000 187,294 93.65 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับประถมศึกษา - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 25 ก.ย. 2563 ถึง 25 ก.ย. 2563 99,440 99,440 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายงานผลการทดสอบของสำนักมาตรฐานการศึกษาปีการศึกษา 2562 - น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
1 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Satit Activities&Homework; - นายอุดม รัตนอัมพรโสภณ 21 ต.ค. 2562 ถึง 21 ก.พ. 2563 608,920 608,920 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการพัฒนาระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู - นางมันทนา เมฆิยานนท์ 1 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563 8,400 8,400 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
จัดซื้อเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - นางสาวเจติยา อุ่นกมล 3 ส.ค. 2563 ถึง 31 มี.ค. 2564 48,685 48,685 100.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ประชุมชี้แจ้งแนวทางการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนประเภทโควตาผ่านเกณฑ์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - นายทรงกรด แก้วศรีนวล 18 ก.ย. 2563 ถึง 25 ก.ย. 2563 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 12 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในทุกระดับกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรมนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 - นางสาววรธมน ภาวิณีวณิช
- นายอภิชาติ คามีศักดิ์
23 พ.ย. 2562 ถึง 23 พ.ย. 2562 680 680 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถพิเศษ - นายสมภพ จันทร์เงิน
- นางสาวนัตยา ทองคง
- นายณรงค์ฤทธิ์ โควัน
11 ส.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563 20,000 12,260 61.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Social Award - นายสุทัศน์ คำเอี่ยมเอก
- นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน
- นายอิทธิเดช น้อยไม้
- นายศุภชัย สมนวล
- นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์
- นายฉลอง แสนโคก
- นางทิพยาภา มานะสม
- นางสาวสาวิตรี เจาะสุนทร
- นางสาวศุภรัศมิ์ วิภักดีรัตนมณี
- นางสาวอธิพร มากพูน
- นายปราโมทย์ อาจวิชัย
- นายธราพงษ์ การกระโทก
- นายศักดิ์ดา ทองโสภณ
20 ม.ค. 2563 ถึง 24 ม.ค. 2563 3,000 3,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการแข่งขัน - นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ และนางสาวสุภิญญา เถาทอง 21 ต.ค. 2562 ถึง 31 ก.ค. 2563 5,000 4,995 99.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและนำเสนอผลงานทางวิชาการ - อาจารย์สุกัญญา เคลือบแก้ว 1 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563 100,000 38,680 38.68 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฮาโลวีน - นางวรรธนา นันตาเขียน
- Ms. Kelly Leigh Scannell
31 ต.ค. 2562 ถึง 31 ต.ค. 2562 2,000 2,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Integrated Secondary Field Trip - นางสาวพัชรา มานะศิลป์
- นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
- Mr.Ting Fong Tsai
- นางสาวเพชรภรณ์ เพียรประสิทธิ์
14 พ.ย. 2562 ถึง 17 พ.ย. 2562 908,800 815,149 89.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น
พัฒนาความสามารถทางภาษาไทยสำหรับนักเรียนกัมพูชา - นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี 17 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563 3,000 3,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Reading Enhancement - นางสาวจุฑามาส ดิสริยะกุล
- Miss Han Yujia
21 พ.ย. 2562 ถึง 21 พ.ย. 2562 40,000 40,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วรรณคดีสัญจร - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 30 ต.ค. 2562 ถึง 31 ต.ค. 2562 61,800 61,139 98.93 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Kidzania Bangkok for Grade 4 - นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ 17 ม.ค. 2563 ถึง 17 ม.ค. 2563 12,120 12,120 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ O-NET ภาษาไทย - นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี 11 ก.พ. 2563 ถึง 11 ก.พ. 2563 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Learning Resources Koomwimarndin - นายมงคล พลเยี่ยม 17 ม.ค. 2563 ถึง 17 ม.ค. 2563 22,000 22,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Loy Krathong - นายมนัส จอมปรุ 11 พ.ย. 2562 ถึง 11 พ.ย. 2562 48,400 48,400 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการบริการวิชาการ Satit"Creative Learning for Fun" 2/2562 - นางสาวกุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนากุล
- นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง
4 พ.ย. 2562 ถึง 25 ก.พ. 2563 1,116,000 971,449 87.05 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Camp G.6 - นางสาวอรอุมา เสือนาค Mr.Chirstopher Kelbie 14 ก.พ. 2563 ถึง 15 ก.พ. 2563 418,680 416,863 99.57 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Valentine's Day - นางสาววราภรณ์ พูลสวัสดิ์
- นางสาวสุภิญญา เถาทอง
3 ก.พ. 2563 ถึง 13 ก.พ. 2563 20,000 20,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
พัฒนาความคิดเชื่อมโยงภาษาไทย - นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์ 8 ม.ค. 2563 ถึง 29 ม.ค. 2563 1,000 1,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Graduation P.6, M.3, M.6 and Prom M.3, M.6 - นายเสกสัน จันทร์สม 20 ก.พ. 2563 ถึง 21 ก.พ. 2563 174,200 167,000 95.87 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Mother's Day Week - นางสาวอรอุมา เสือนาค Mr. James David Peter Howard Orrell 3 ส.ค. 2563 ถึง 11 ส.ค. 2563 10,000 10,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันเด็กแห่งชาติ - นายตะวัน ชนะอุดม 10 ม.ค. 2563 ถึง 10 ม.ค. 2563 99,600 99,540 99.94 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีและเทคโนโลยี - น.ส.ณฐมน กีรติโชติกูล 29 ม.ค. 2563 ถึง 15 ก.พ. 2563 36,400 15,860 43.57 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Camp for LIP - นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ 12 ม.ค. 2563 ถึง 13 ม.ค. 2563 404,360 392,120 96.97 ดำเนินการเสร็จสิ้น
LIP Go Abroad - นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ 25 ก.พ. 2563 ถึง 1 ส.ค. 2563 290,800 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
Placement Test for LIP - นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ 3 ก.พ. 2563 ถึง 28 ก.พ. 2563 31,800 21,465 67.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Summer Camp for LIP - นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ 2 มี.ค. 2563 ถึง 5 มี.ค. 2563 364,000 364,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 - อ.ธราพงษ์ การกระโทก 1 มิ.ย. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563 624,750 624,750 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการรักการอ่าน - นางพรพราว ทองจรูญ
- นายสมภพ จันทร์เงิน
1 พ.ย. 2562 ถึง 28 ก.พ. 2563 1,500 1,498 99.87 ดำเนินการเสร็จสิ้น
จัดทำหนังสือรุ่น สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 - นายฉลอง แสนโคก 1 พ.ย. 2562 ถึง 31 มี.ค. 2563 322,500 322,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ - อาจารย์จีรสุดา เปลี่ยนสมัย และ อาจารย์อรวรรณ รักนาย 27 ก.ค. 2563 ถึง 28 ส.ค. 2563 13,000 13,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Morning Brief - นางสาวสุภิญญา เถาทอง
- นายปริญญา ผสมทรัพย์
1 ต.ค. 2562 ถึง 6 พ.ย. 2563 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Satit "Learning Skill for Kids" 1/2020 - อาจารย์นัตยา ทองคง
- อาจารย์กรกช เงินดี
8 ก.ย. 2563 ถึง 12 พ.ย. 2563 801,575 801,378 99.98 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Halloween Day - นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ 30 ต.ค. 2563 ถึง 30 ต.ค. 2563 15,000 15,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาเมืองประวัติศาสตร์และแหล่งศิลปวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ - นางสาวกอบกุล ใจกว้าง
- นายกิตติวุฒิ อังคะนาวิน
- นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล
5 ต.ค. 2563 ถึง 3 ธ.ค. 2563 176,550 88,230 49.97 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SAM CAMP - นายรัฐพล กัลพล 29 พ.ย. 2562 ถึง 30 พ.ย. 2562 645,000 617,905 95.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3 - นางสาวเพ็ญพรรณ อภิรติวานนท์ 17 ม.ค. 2563 ถึง 18 ม.ค. 2563 180,000 179,016 99.45 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรมพิธีโอนกองและประดับอินทรธนู - ว่าที่่ ร.ต.กิตติภัฎ วงค์กระโซ่ 22 พ.ย. 2562 ถึง 18 ก.พ. 2563 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - นายอภิชาติ คามีศักดิ์
- นางสาวทรงศรี สารภูษิต
7 ก.พ. 2563 ถึง 7 ก.พ. 2563 19,800 19,672 99.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่าย Day Camp ลูกเสือสำรองและผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 - นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ, นางสาวสายชล อาษากิจ 7 ก.พ. 2563 ถึง 7 ก.พ. 2563 68,400 63,434 92.74 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ - นางสาวขวัญตา บุญจันทร์ 7 ก.พ. 2563 ถึง 7 ก.พ. 2563 41,400 41,000 99.03 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการบริการวิชาการ Satit"Creative Learning for Fun" 2/2562 - นางสาวกุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนากุล
- นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง
4 พ.ย. 2562 ถึง 25 ก.พ. 2563 1,116,000 971,449 87.05 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Satit Music Festival 2019 - นายมุรธา นามพลกรัง 6 ม.ค. 2563 ถึง 10 ม.ค. 2563 26,600 26,600 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 - นายศักดิ์ดา ทองโสภณ 30 ม.ค. 2563 ถึง 30 ม.ค. 2563 10,000 10,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
สาธิตจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2562 - นายธราพงษ์ การกระโทก 31 ม.ค. 2563 ถึง 31 ม.ค. 2563 20,000 20,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Camp G.6 - นางสาวอรอุมา เสือนาค Mr.Chirstopher Kelbie 14 ก.พ. 2563 ถึง 15 ก.พ. 2563 418,680 416,863 99.57 ดำเนินการเสร็จสิ้น
สุขสันต์วันยินดีส่งพี่ ม.6 - นายธราพงษ์ การกระโทก 7 ก.พ. 2563 ถึง 7 ก.พ. 2563 40,000 40,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ค่ายผู้นำนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 - นายรัฐพล กัลพล 15 มิ.ย. 2563 ถึง 17 มิ.ย. 2563 120,000 120,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 - อ.ธราพงษ์ การกระโทก 1 มิ.ย. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563 624,750 624,750 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Satit "Learning Skill for Kids" 1/2020 - อาจารย์นัตยา ทองคง
- อาจารย์กรกช เงินดี
8 ก.ย. 2563 ถึง 12 พ.ย. 2563 801,575 801,378 99.98 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 16 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อการออกกำลังกายและการพัฒนาสู่การกีฬาอาชีพ จัดแข่งขันแฮนด์บอลพิบูลบำเพ็ญอินวิเตชั่น ครั้งที่ 3 - นายกิตติวุฒิ อังคะนาวิน 26 ต.ค. 2562 ถึง 27 ต.ค. 2562 36,266 34,706 95.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถพิเศษ - นายสมภพ จันทร์เงิน
- นางสาวนัตยา ทองคง
- นายณรงค์ฤทธิ์ โควัน
11 ส.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563 20,000 12,260 61.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กีฬาสีสัมพันธ์วันพ่อ - อาจารย์นัตยา ทองคง
- นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์
- นางสาวชนัณชิฏา สินทรัพย์
4 ธ.ค. 2562 ถึง 4 ธ.ค. 2562 66,700 66,550 99.78 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการบริการวิชาการ Satit"Creative Learning for Fun" 2/2562 - นางสาวกุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนากุล
- นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง
4 พ.ย. 2562 ถึง 25 ก.พ. 2563 1,116,000 971,449 87.05 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฟุตบอล 7 คน ประเพณี ประจำปีการศึกษา 2562 - นายมุรธา นามพลกรัง 13 ม.ค. 2563 ถึง 27 ม.ค. 2563 9,960 9,960 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีและเทคโนโลยี - น.ส.ณฐมน กีรติโชติกูล 29 ม.ค. 2563 ถึง 15 ก.พ. 2563 36,400 15,860 43.57 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ส่งแข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียน ในปีการศึกษา 2562 - นายคงศักดิ์ วัฒนะโชติ 1 เม.ย. 2563 ถึง 30 เม.ย. 2563 230,000 186,658 81.16 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Satit "Learning Skill for Kids" 1/2020 - อาจารย์นัตยา ทองคง
- อาจารย์กรกช เงินดี
8 ก.ย. 2563 ถึง 12 พ.ย. 2563 801,575 801,378 99.98 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น ลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562 - นายธราพงษ์ การกระโทก 11 พ.ย. 2562 ถึง 11 พ.ย. 2562 190,000 179,949 94.71 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Father's Day Week - นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ
- Mr. Forbes Smart
2 ธ.ค. 2562 ถึง 6 ธ.ค. 2562 10,000 10,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาวิชาการ - นางสาวปวลี เสมอวงษ์
- นาวสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์
19 พ.ย. 2562 ถึง 21 พ.ย. 2562 96,930 95,613 98.64 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการสังคมวัฒนธรรมสัญจร - นายธราพงษ์ การกระโทก 8 พ.ย. 2562 ถึง 10 พ.ย. 2562 132,000 132,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 10 ม.ค. 2563 ถึง 10 ม.ค. 2563 100,000 100,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันลอยกระทง - นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง
- นางวรรธนา นันตาเขียน
11 พ.ย. 2562 ถึง 11 พ.ย. 2562 3,000 3,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3 - นางสาวเพ็ญพรรณ อภิรติวานนท์ 17 ม.ค. 2563 ถึง 18 ม.ค. 2563 180,000 179,016 99.45 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ตลาดนัดสาธิตพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2562 - นายศักดิ์ดา ทองโสภณ 11 พ.ย. 2562 ถึง 11 พ.ย. 2562 1,000 1,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีพุทธศักราช 2563 - นายฉลอง แสนโคก 27 ม.ค. 2563 ถึง 27 ม.ค. 2563 100,000 99,400 99.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Loy Krathong - นายมนัส จอมปรุ 11 พ.ย. 2562 ถึง 11 พ.ย. 2562 48,400 48,400 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ - นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร 15 พ.ย. 2562 ถึง 22 พ.ย. 2562 20,000 20,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม - นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร
- ผศ.พัดชา กวางทอง
- นางสาวขวัญตา บุญจันทร์
- นางสาวทรงศรี สารภูษิต
- นางอรวรรณ รักนาย
20 ส.ค. 2562 ถึง 30 มี.ค. 2563 54,150 54,150 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ระดับประถมศึกษา - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 27 ม.ค. 2563 ถึง 27 ม.ค. 2563 50,000 50,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาวิชาการสานสัมพันธ์ ป.6 - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์
- นางสาวรุ่งอรุญ บุญพยุง
29 ก.พ. 2563 ถึง 1 มี.ค. 2563 35,720 35,720 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ : ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - นางสาวสญามณ รูปต่ำ 17 ม.ค. 2563 ถึง 17 ม.ค. 2563 23,700 23,700 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ทำบุญตักบาตรเนื่องใน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 - นายธราพงษ์ การกระโทก 4 ธ.ค. 2562 ถึง 4 ธ.ค. 2562 19,200 19,020 99.06 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันเด็กแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา - นายธราพงษ์ การกระโทก 10 ม.ค. 2563 ถึง 10 ม.ค. 2563 220,000 220,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
สาธิตจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2562 - นายธราพงษ์ การกระโทก 31 ม.ค. 2563 ถึง 31 ม.ค. 2563 20,000 20,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรมวันรำลึกผู้บำเพ็ญประโยชน์ - นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน 7 ก.พ. 2563 ถึง 7 ก.พ. 2563 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลุ่มสัมพันธ์ ม.3 - นายธราพงษ์ การกระโทก 22 ก.พ. 2563 ถึง 23 ก.พ. 2563 312,420 312,420 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 - นางสุธาสินี จันทรเฉิด
- นางสาวนิธินันท์ กลั่นคูวัฒน์
- นางพรทิพย์ แสงบุตร
- นางสาวพาวา พงษ์พันธุ์
- นางสาวปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์
- ผศ.นฤทธิ์ วัฒนภู
- นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ์
- นางสาวกอบกุล ใจกว้าง
- นายนภนต์ จุสมใจ
17 ม.ค. 2563 ถึง 18 ม.ค. 2563 78,610 78,610 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ค่ายผู้นำนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 - นายรัฐพล กัลพล 15 มิ.ย. 2563 ถึง 17 มิ.ย. 2563 120,000 120,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 - นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย 24 ก.ค. 2563 ถึง 24 ก.ค. 2563 50,000 47,590 95.18 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 20 ส.ค. 2563 ถึง 20 ส.ค. 2563 100,000 93,682 93.68 ดำเนินการเสร็จสิ้น
มุทิตาคารวะ ประจำปีการศึกษา 2563 - นายรัฐพล กัลพล 24 ก.ย. 2563 ถึง 24 ก.ย. 2563 100,000 96,075 96.08 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 11 ส.ค. 2563 ถึง 11 ส.ค. 2563 50,000 50,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการไหว้ครู ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 20 ส.ค. 2563 ถึง 20 ส.ค. 2563 48,600 48,600 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “ค่ายพุทธศาสน์ ม.1 รุ่นที่ 23” - นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิเดช น้อยไม้
- อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาทุกท่าน
- อาจารยที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกท่าน
3 ก.ย. 2563 ถึง 3 ก.ย. 2563 70,000 70,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการคุณธรรมจริยธรรม - นายณรงค์ฤทธิ์ โควัน
- นางพรพราว ทองจรูญ
15 ก.ย. 2563 ถึง 15 ก.ย. 2563 28,880 28,880 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 18 : ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฮาโลวีน - นางวรรธนา นันตาเขียน
- Ms. Kelly Leigh Scannell
31 ต.ค. 2562 ถึง 31 ต.ค. 2562 2,000 2,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562 - นายธราพงษ์ การกระโทก 11 พ.ย. 2562 ถึง 11 พ.ย. 2562 190,000 179,949 94.71 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 10 ม.ค. 2563 ถึง 10 ม.ค. 2563 100,000 100,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันลอยกระทง - นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง
- นางวรรธนา นันตาเขียน
11 พ.ย. 2562 ถึง 11 พ.ย. 2562 3,000 3,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปฐมวัยรวมใจสามัคคี - นายสมภพ จันทร์เงิน
- นางกรกช เงินดี
28 ก.พ. 2563 ถึง 28 ก.พ. 2563 35,000 35,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถพิเศษ - นายสมภพ จันทร์เงิน
- นางสาวนัตยา ทองคง
- นายณรงค์ฤทธิ์ โควัน
11 ส.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563 20,000 12,260 61.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น
จิตรกรจิ๋ว ปีการศึกษา 2562 - นายศักดิ์ดา ทองโสภณ 19 พ.ย. 2562 ถึง 30 พ.ย. 2562 10,000 10,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Loy Krathong - นายมนัส จอมปรุ 11 พ.ย. 2562 ถึง 11 พ.ย. 2562 48,400 48,400 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรมวันรำลึกผู้บำเพ็ญประโยชน์ - นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน 7 ก.พ. 2563 ถึง 7 ก.พ. 2563 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Graduation P.6, M.3, M.6 and Prom M.3, M.6 - นายเสกสัน จันทร์สม 20 ก.พ. 2563 ถึง 21 ก.พ. 2563 174,200 167,000 95.87 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 - นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย 24 ก.ค. 2563 ถึง 24 ก.ค. 2563 50,000 47,590 95.18 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการเพิ่มทักษะด้านดนตรีสากล - อ.โอภาส สุวรรณโพธิ์ 14 ต.ค. 2562 ถึง 31 ก.ค. 2563 38,000 38,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 - อ.ธราพงษ์ การกระโทก 1 มิ.ย. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563 624,750 624,750 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 20 ส.ค. 2563 ถึง 20 ส.ค. 2563 100,000 93,682 93.68 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 11 ส.ค. 2563 ถึง 11 ส.ค. 2563 50,000 50,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการไหว้ครู ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 20 ส.ค. 2563 ถึง 20 ส.ค. 2563 48,600 48,600 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันลอยกระทง ระดับประถมศึกษา - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 30 ต.ค. 2563 ถึง 30 ต.ค. 2563 50,000 50,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning society) เป้าประสงค์ที่ 5 : สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนมีลักษณะของ “บรรยากาศทางการศึกษา” เพื่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 19 : ซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีความสะอาด มีความสวยงามและอำนวยความ สะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรม 5ส - นางสาวเกษร ยั่งยืน 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ก.ค. 2563 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีและเทคโนโลยี - น.ส.ณฐมน กีรติโชติกูล 29 ม.ค. 2563 ถึง 15 ก.พ. 2563 36,400 15,860 43.57 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 20 : ส่งเสริมการจัดหาและจัดสร้างสื่อ และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเหมาะสม เพียงพอ และพร้อมต่อการใช้งาน โครงการสัปดาห์ห้องสมุด - ณัฐวรรณ เฉลิมสุข
- นายธีรศักดิ์ โชตะนา
27 ม.ค. 2563 ถึง 31 ม.ค. 2563 8,400 8,388 99.86 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 21 : สร้างและพัฒนาภูมิทัศน์พื้นที่ต่างๆ ในบริเวณโรงเรียนให้มีความสวยงามเพื่อการลดปริมาณความเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา” Hands on Learning Experience for Grade 2 “Close encounter with nature” - นางสาวเจนีวา ชัยภักดี 15 พ.ย. 2562 ถึง 15 พ.ย. 2562 21,250 18,750 88.24 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Science and Math Skills Improvement - นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
- นางสาวชมชื่น ศิริผันแก้ว
- นางสาวพัชรา มานะศิลป์
- Mr.Ting Fong Tsai
- Ms. Enriqueta Villa
- Mr. Julius Allun
8 พ.ย. 2562 ถึง 9 พ.ย. 2562 162,480 159,940 98.44 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Day Camp at Thai Thani Art & Culture Village G.2 - Miss Natkristha Intarakulchai
- Miss Naruemon Sa-ngiem
20 พ.ย. 2562 ถึง 20 พ.ย. 2562 80,670 79,720 98.82 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ค่ายสิ่งแวดล้อม Go Green Camp - นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
- ดร.ชมชื่น ศิริผันแก้ว
- นางสาวพัชรา มานะศิลป์
- Mr.Ting Fong Tsai
- Mr.Julius Allun
- Ms. Enriqueta Villa
22 พ.ย. 2562 ถึง 23 พ.ย. 2562 126,085 91,655 72.69 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Integrated Secondary Field Trip - นางสาวพัชรา มานะศิลป์
- นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
- Mr.Ting Fong Tsai
- นางสาวเพชรภรณ์ เพียรประสิทธิ์
14 พ.ย. 2562 ถึง 17 พ.ย. 2562 908,800 815,149 89.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น
The Adventure at Khao Kheow Open Zoo G.1 - นางสุริยาพร โตวรรณสูตร, นางสาวสุปราณี สีลาเขต 28 พ.ย. 2562 ถึง 28 พ.ย. 2562 61,030 60,970 99.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ห้องสมุดเคลื่อนที่ - นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี
- นางอรวรรณ รักนาย
1 พ.ย. 2562 ถึง 29 พ.ย. 2562 3,500 3,496 99.89 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ยอดนักอ่าน - นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี
- นางสาวพรจันทร์ สั่งการ
6 ม.ค. 2563 ถึง 17 ม.ค. 2563 4,000 3,996 99.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Day Camp at Suanthai Grade 5 - นางสาววราภรณ์ พูลสวัสดิ์
- นายศุภชัย สมนวล
3 ธ.ค. 2562 ถึง 3 ธ.ค. 2562 70,000 69,255 98.94 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Reading Enhancement - นางสาวจุฑามาส ดิสริยะกุล
- Miss Han Yujia
21 พ.ย. 2562 ถึง 21 พ.ย. 2562 40,000 40,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ - นายคงศักดิ์ วัฒนะโชติ 9 พ.ย. 2562 ถึง 9 พ.ย. 2562 22,920 19,920 86.91 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาวิชาการ - นางสาวปวลี เสมอวงษ์
- นาวสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์
19 พ.ย. 2562 ถึง 21 พ.ย. 2562 96,930 95,613 98.64 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการสังคมวัฒนธรรมสัญจร - นายธราพงษ์ การกระโทก 8 พ.ย. 2562 ถึง 10 พ.ย. 2562 132,000 132,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วรรณคดีสัญจร - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 30 ต.ค. 2562 ถึง 31 ต.ค. 2562 61,800 61,139 98.93 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ทัศนศึกษาโปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SAM)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย 20 พ.ย. 2562 ถึง 20 พ.ย. 2562 83,880 83,880 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ทัศนศึกษาโปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SAM)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - นางสาวคณิตา จูตะเสน 20 พ.ย. 2562 ถึง 20 พ.ย. 2562 66,950 65,240 97.45 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - นางสาวเกษกนก พงษ์นัน 26 ต.ค. 2562 ถึง 27 ต.ค. 2562 90,800 88,701 97.69 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Kidzania Bangkok for Grade 4 - นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ 17 ม.ค. 2563 ถึง 17 ม.ค. 2563 12,120 12,120 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Learning by Doing for G.3 - นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ 15 พ.ย. 2562 ถึง 15 พ.ย. 2562 30,000 10,750 35.83 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Learning Resources Koomwimarndin - นายมงคล พลเยี่ยม 17 ม.ค. 2563 ถึง 17 ม.ค. 2563 22,000 22,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Day Camp - at The Bangkok Planetarium - นางสาวสุภิญญา เถาทอง
- นายกสินธ์ ป้อมเกิดแสง
14 ม.ค. 2563 ถึง 14 ม.ค. 2563 72,500 72,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ค่ายพฤกษาดาราศาสตร์ - นายบุญส่ง เห็นงาม 23 พ.ย. 2562 ถึง 24 พ.ย. 2562 52,500 52,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Day Camp at Children's Discovery Museum Bangkok - นายปริญญา ผสมทรัพย์ 16 ม.ค. 2563 ถึง 16 ม.ค. 2563 54,555 54,555 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - นายอัครวัฒน์ อาชีวะ 21 พ.ย. 2562 ถึง 21 พ.ย. 2562 154,100 154,100 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Junior Explorers for Grade 1 - นายตะวัน ชนะอุดม 17 ม.ค. 2563 ถึง 17 ม.ค. 2563 17,050 16,800 98.53 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ทัศนศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ - นายนฤนาท ศรีไตรรัตน์
- นายกิตติภัฎ วงค์กระโซ่
- นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์
- นางสาวกอบกุล ใจกว้าง
- นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน
- นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย
- นางทิพยาภา มานะสม
- นายนภนนต์ จุสมใจ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤทธิ์ วัฒนภู
- นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล
- นางสาวปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์
- 15. นางพรทิพย์ แสงบุตร
- นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ์
- นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์
- นายมุรธา นามพลกรัง
- ๗. นางสาวศศิประภา ทองเงิน
- 3. นายโสภณ อาภรณ์ศิริโรจน์
- นายเอกยศ มานะสม
16 พ.ย. 2562 ถึง 16 พ.ย. 2562 89,280 85,560 95.83 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Halloween Day - นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ 30 ต.ค. 2563 ถึง 30 ต.ค. 2563 15,000 15,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาเมืองประวัติศาสตร์และแหล่งศิลปวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ - นางสาวกอบกุล ใจกว้าง
- นายกิตติวุฒิ อังคะนาวิน
- นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล
5 ต.ค. 2563 ถึง 3 ธ.ค. 2563 176,550 88,230 49.97 ดำเนินการเสร็จสิ้น