ปีงบประมาณ 2562


ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (Participative management) เป้าประสงค์ที่ 1 : มีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน sports day - นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์
- นางสาวนัตยา ทองคง
30 พ.ย. 2561 ถึง 30 พ.ย. 2561 60,000 59,599 99.33 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ทำบุญเสริมสิริมงคลรับปีพุทธศักราช 2562 - ผศ.อิทธิเดช น้อยไม้
- นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์
- นายศุภชัย สมนวล
- นางสาวธีรนันท์ ชูเชิด
- นางสาวศิริลักษณ์ ชัยบัณฑิตย์
- นางสาวพรจันทร์ สั่งการ
- นางสาวพิชชานันท์ สังข์เสือโพธิ์
- นางสุกัญญา โพธิ์นาค
- นางสาวเกศินี เชื้อสวัสดิ์
- นางสาวพัชรา สนธิพงษ์ประยูร
- นางอุษา รัตนพิทักษ์
11 ม.ค. 2562 ถึง 11 ม.ค. 2562 57,050 56,050 98.25 ดำเนินการเสร็จสิ้น
สุขสันต์ปีใหม่สุขใจวันเด็ก - นายสมภพ จันทร์เงิน
- นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์
18 ม.ค. 2562 ถึง 18 ม.ค. 2562 40,000 39,886 99.71 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันแห่งความสำเร็จ - นางสาวพันทิวา ฐานคร
- นางพรพราว ทองจรูญ
1 มี.ค. 2562 ถึง 1 มี.ค. 2562 36,634 36,634 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2562 - ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
- ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์
- ผศ.ดร.ตฤณ กิตติการอำพล
- อาจารย์ภาสำร ภักดิ์ศรีแพง
- ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต
- อาจารย์ศาณิตา ต่ายเมือง
- ดร.ปรียานุช ใจหาญ
- นายอุกฤษ นาฎแก้ว
- นางสาวชนากานต์ จินากูล
- นายวราพงษ์ เสนาภักดิ์
- นางสาวปาลิดา จันทร์มล
- นางสาวบุญศิริ ฉายวัฒนะ
- นางพรสุดา ลิยงค์
- นางสาวอมรรัตน์ สุขพานิช
- นายประเสริฐศักดิ์ พลายนันท์
30 เม.ย. 2562 ถึง 30 เม.ย. 2562 21,600 16,200 75.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Orientation Program - ณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
- ดร.ชมชื่น ศิริผันแก้ว
- นายมงคล พลเยี่ยม
- นายมนัส จอมปรุ
- นายเสกสัน จันทร์สม
- นางสาวพัชรา มานะศิลป์
13 พ.ค. 2562 ถึง 17 พ.ค. 2562 241,500 232,809 96.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการจัดทำหนังสือรุ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 - นายรัฐพล กัลพล 17 พ.ค. 2562 ถึง 17 พ.ค. 2562 335,800 335,800 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน - นายรัฐพล กัลพล 25 ม.ค. 2562 ถึง 25 ม.ค. 2562 320,700 264,349 82.43 ดำเนินการเสร็จสิ้น
สุขสันต์วันยินดีส่งพี่ ม.6 - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 8 ก.พ. 2562 ถึง 8 ก.พ. 2562 40,000 40,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการรับรายงานตัวนักเรียนเก่าปีการศึกษา 2562 - นางสาวจันทิมา กิจดี 16 พ.ค. 2562 ถึง 16 พ.ค. 2562 12,500 10,940 87.52 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ - นายฉลอง แสนโคก 17 พ.ค. 2562 ถึง 18 พ.ค. 2562 270,590 270,515 99.97 ดำเนินการเสร็จสิ้น
จัดซื้อแฟ้มใส่เอกสาร ประจำปีการศึกษา 2562 - นางสาวเจติยา อุ่นกมล 1 ต.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2562 38,520 38,520 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการเมื่อพ่อแม่มาเป็นครู - นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์
- นายกุลชาติ แสงทอง
8 ก.ค. 2562 ถึง 17 ส.ค. 2562 3,000 2,314 77.13 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2562 - นางกรกช เงินดี นางบุญทิม ฐิติวร
- นางบุญทิม ฐิติวร นางกรกช เงินดี
15 พ.ค. 2562 ถึง 15 พ.ค. 2562 20,000 20,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Home and School Meeting - นางสาวพัชรา มานะศิลป์ 21 ส.ค. 2562 ถึง 22 ส.ค. 2562 50,000 45,584 91.17 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และรับรองผู้บริหาร จาก Kunming Foreign Language School เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน - นายภัทราวุธ รักกลิ่น 28 ม.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2562 76,240 76,000 99.69 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Graduation P.6,M.3,M.6 and Prom M.6 - นายมนัส จอมปรุ 21 ก.พ. 2562 ถึง 22 ก.พ. 2562 200,000 200,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2562 - นายอุดม รัตนอัมพรโสภณ
- นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์
- นายธราพงษ์ การกระโทก
21 ส.ค. 2562 ถึง 21 ส.ค. 2562 291,060 291,060 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ประจำปีการศึกษา - นายอุดม รัตนอัมพรโสภณ
- นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์
- นายธราพงษ์ การกระโทก
21 ส.ค. 2562 ถึง 23 ส.ค. 2562 291,060 291,060 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันแม่-สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน - นางทัศวรรณ เอี่ยมวิไล
- นางกรกช เงินดี
9 ส.ค. 2562 ถึง 9 ส.ค. 2562 34,740 34,740 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 2 : บริการทางวิชาการสนับสนุนแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการบริการวิชาการ Extra study 2/2018 - นายราชัย นาเจริญ 22 ต.ค. 2561 ถึง 21 ก.พ. 2562 493,570 449,000 90.97 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Study kids Summer 2019 - นางธวัลกร สกุลใจแก้ว 1 เม.ย. 2562 ถึง 3 พ.ค. 2562 2,601,190 2,601,190 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ - นายคงศักดิ์ วัฒนะโชติ
- นางสาวสำเนา ยอดยิ่ง
15 มิ.ย. 2562 ถึง 16 มิ.ย. 2562 41,830 41,830 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ค่ายคณิตศาสตร์ "บูรณาการ STEM กับแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น" - นางสาวพาวา พงษ์พันธุ์ 3 ส.ค. 2562 ถึง 4 ส.ค. 2562 53,200 53,200 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างเครือข่ายและกิจกรรมความร่วมมือการจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษาชั้นนำและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาภายในประเทศ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว.ครั้งที่ 11 - นางสาวชนากานต์ จินากูล
- นางสาวปรียานุช ใจหาญ
- นางสาวบุญศิริ ฉายวัฒนะ
- นายอุกฤษ นาฎแก้ว
- นายวราพงษ์ เสนาภักดิ์
28 มี.ค. 2562 ถึง 1 เม.ย. 2562 397,660 363,668 91.45 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม (ไทย - ญี่ปุ่น) - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 10 ก.ค. 2562 ถึง 10 ก.ค. 2562 160,000 159,250 99.53 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างเครือข่ายและกิจกรรมความร่วมมือการจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษาชั้นนำและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในต่างประเทศ โครงการ Appalachian International Student Teaching Program - น.ส.ณฐมน กีรติโชติกูล 4 พ.ย. 2561 ถึง 7 ธ.ค. 2561 52,300 42,600 81.45 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโครงการ วมว. พร้อมดูงาน - นายพีรพัฒน์ สามัญ
- ดร.ชมชื่น ศิริผันแก้ว
6 เม.ย. 2562 ถึง 12 เม.ย. 2562 79,490 54,349 68.37 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการพัฒนาทักษะภาษาและภาวะผู้นำสำหรับเยาวชน Appalachian State University Youth Language and Leadership Academy ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 13 มิถุนายน - 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 - น.ส.ณฐมน กีรติโชติกูล 13 มิ.ย. 2562 ถึง 16 ก.ค. 2562 99,820 79,230 79.37 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Kunming Nihao - นายภัทราวุูธ รักกลิ่น 14 มี.ค. 2562 ถึง 3 เม.ย. 2562 193,180 190,000 98.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และรับรองผู้บริหาร จาก Kunming Foreign Language School เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน - นายภัทราวุธ รักกลิ่น 28 ม.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2562 76,240 76,000 99.69 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ และความสามารถของครูและบุคลากร (Insert of excellence) เป้าประสงค์ที่ 2 : ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม กลยุทธ์ที่ 5 : สนับสนุนครู และบุคลากรรายบุคคลในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา โครงการอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" - นางสาวณิชนันทน์ ฉายแสง 1 ธ.ค. 2561 ถึง 2 ธ.ค. 2561 24,800 24,786 99.94 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง Global Literacy: teacher development, roles, and responsibilities of teachers for the future of the country" - นางสาวพรจันทร์ สั่งการ 16 ม.ค. 2562 ถึง 16 ม.ค. 2562 9,500 9,390 98.84 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 - นางสาวณัฐวรรณ เฉลิมสุข 3 ม.ค. 2562 ถึง 22 ก.พ. 2562 1,890 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายบริการ ประจำปี พ.ศ. 2562 - นายอัครวัฒน์ อาชีวะ 2 พ.ค. 2562 ถึง 3 พ.ค. 2562 72,360 72,360 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์ของโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยบูรพา - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์
- ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
- ดร.อาพันธ์ชนิต เจนจิต
- ดร.รวิวรรณ วัฒนดิลก
- ดร.อดิสรณ์ มนต์วิเศษ
- อาจารย์พจนีย์ เถิงจ่าง
- ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต
- อาจารย์พีรพัฒน์ สามัญ
- ดร.จันทร์จรัส วัฒนะโชติ
- นายมาโนช โกมลวนิช
- อาจารย์ศาณิตา ต่ายเมือง
- อาจารย์ชลดา ศรารัชต์
- อาจารย์บุญส่ง เห็นงาม
- ว่าที่ร้อยตรีเกียรติษฎา ภูมิเพ็ง
- นายชาติชาย มาลาพงษ์
- นางสาววาสิตา ยิ่งชัยภูม
- นายอุกฤษ นาฎแก้ว
- ดร.ปรียานุช ใจหาญ
- นางสาวชนากานต์ จินากูล
- นายวราพงษ์ เสนาภักดิ์
- นางสาวบุญศิริ ฉายวัฒนะ
- นางสาวปาลิดา จันทร์มล
- นางพรสุดา ลิยงค์
11 มี.ค. 2562 ถึง 11 มี.ค. 2562 24,250 23,750 97.94 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ New Foreign Staff Orientation ปฐมนิเทศบุคคลากรใหม่สำหรับลูกจ้างชาวต่างประเทศ - น.ส.ณฐมน กีรติโชติกูล 16 ต.ค. 2561 ถึง 24 พ.ค. 2562 3,560 3,560 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Classroom Research Training for Foreign Staff - น.ส.ณฐมน กีรติโชติกูล 17 ต.ค. 2561 ถึง 30 ส.ค. 2562 9,580 9,580 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Foreign Staff Seminar 2019: Content and English Language Integrated Essential - น.ส.ณฐมน กีรติโชติกูล 9 พ.ค. 2562 ถึง 10 พ.ค. 2562 87,935 81,169 92.31 ดำเนินการเสร็จสิ้น
สัมมนาบุคลากรโครงการ วมว. - นายพีรพัฒน์ สามัญ
- ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
- ดร.อาพันธ์ชนิต เจนจิต
- ผศ.ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์
- ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต
- นายมาโนช โกมลวานิช
- ดร.จัทร์จรัส วัฒนะโชติ
- นางสาววิราวรรณ บุญช่วยแล้ว
- อาจารย์ศาณิตา ต่ายเมือง
- นางสาวพัชรา สนธิพงษ์ประยูร
- นางสาวปรียานุช ใจหาญ
- นายอุกฤษ นาฎแก้ว
- อาจารย์พจนีย์ เถิงจ่าง
- อาจารย์บุญส่ง เห็นงาม
- นายชาติชาย มาลาพงษ์
- นางสาววาสิตา ยิ่งชัยภูมิ
- นางสุกัญญา โพธิ์นาค
- ว่าที่ร้อยตรีเกียรติษฎา ภูมิเพ็ง
- นางสาวชนากานต์ จินากูล
- นายวราพงษ์ เสนาภักดิ์
- นางสาวบุญศิริ ฉายวัฒนะ
- นางสาวปาลิดา จันทร์มล
- นางพรสุดา ลิยงค์
- อาจารย์ชลดา ศรารัชต์
14 มี.ค. 2562 ถึง 16 มี.ค. 2562 213,570 193,570 90.64 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2562 - นางสาวพรจันทร์ สั่งการ
- นางสาวณัฐวรรณ เฉลิมสุข
19 มี.ค. 2562 ถึง 21 มี.ค. 2562 199,785 194,490 97.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 - นางสาวพรจันทร์ สั่งการ 11 ธ.ค. 2561 ถึง 15 มี.ค. 2562 13,000 6,080 46.77 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนการปฏิบัติงานสำหรับทีมบริหาร - น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
- น.ส.ศาณิตา ต่ายเมือง
- นางสุริยาพร โตวรรณสูตร
- นายชัชวาล พูลสวัสดิ์
- น.ส.ศศิประภา ทองเงิน
- น.ส.คณิตา จูตะเสน
- นายธราพงษ์ การกระโทก
- นายรํฐพล กัลพล
- นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์
- นางกาญจนา ประสพผล
- นาววิลาวัณย์ วิริยกิจจา
1 มิ.ย. 2562 ถึง 2 มิ.ย. 2562 157,510 152,150 96.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 7 : สนับสนุนทุนการวิจัยและพัฒนาให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนสร้างผลงานการวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมที่สามารถใช้ในการพัฒนามาตรฐานความรู้ และคุณภาพของนักเรียน โครงการทุนอุดหนุนส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยทางการศึกษา (ช่วงที่ 1 ต.ค.61-มี.ค.62) - นายศุภชัย สมนวล 1 ต.ค. 2561 ถึง 31 มี.ค. 2562 850,000 67,200 7.91 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัย (ช่วงที่ 1 ต.ค.61-มี.ค.62) - นายศุภชัย สมนวล 31 ต.ค. 2561 ถึง 31 มี.ค. 2562 220,000 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทุนส่งเสริมและพัฒนาผลงานทางวิชาการ (ช่วงที่ 1 ต.ค.61-มี.ค.62) - นายศุภชัย สมนวล 1 ต.ค. 2561 ถึง 31 มี.ค. 2562 100,000 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย (ช่วงที่ 1 ต.ค.61-มี.ค.62) - นายศุภชัย สมนวล 1 ต.ค. 2561 ถึง 11 เม.ย. 2562 95,000 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการพัฒนาผลงานวิจัยในชั้นเรียน (ช่วงที่ 1 ต.ค.61-มี.ค.62) - นายศุภชัย สมนวล 1 ต.ค. 2561 ถึง 31 มี.ค. 2562 20,000 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการพัฒนาผลงานวิจัยในชั้นเรียน (ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ 1เม.ย.-30 ก.ย. 62) - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤทธิ์ วัฒนภู 1 เม.ย. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2562 100,000 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 8 : ใช้ผลงานการวิจัย หรือผลงานนวัตกรรมเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของครูและบุคลากร โครงการ Classroom Research Training for Foreign Staff - น.ส.ณฐมน กีรติโชติกูล 17 ต.ค. 2561 ถึง 30 ส.ค. 2562 9,580 9,580 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานักเรียนที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร โครงการเพิ่มพูนเจตคติทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะกระบวนการเพื่อความเป็นนานาชาติ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกลด สารภูษิต
- นางพรสุดา ลิยงค์
- นางสาวปาลิดา จันทร์มล
30 ต.ค. 2561 ถึง 30 ต.ค. 2561 7,120 4,720 66.29 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วมว. กับ ห้องเรียนธรรมชาติ ระยะที่ 2 - ดร. ปรียานุช ใจหาญ
- นางสาวชนากานต์ จินากูล
- นายอุกฤษ นาฎแก้ว
- นายวราพงษ์ เสนาภักดิ์
24 ธ.ค. 2561 ถึง 27 ธ.ค. 2561 84,600 81,600 96.45 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการบริการวิชาการ STLC Conversation Course 2/2018 - นางสุริยาพร โตวรรณสูตร 16 ต.ค. 2561 ถึง 21 ก.พ. 2562 319,000 284,782 89.27 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SAM CAMP - นางชลดา ศรารัชต์ 27 ม.ค. 2562 ถึง 28 ม.ค. 2562 1,265,580 632,790 50.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
STLC Summer Kids 2019 - นางสุริยาพร โตวรรณสูตร 1 เม.ย. 2562 ถึง 30 เม.ย. 2562 188,500 188,403 99.95 ดำเนินการเสร็จสิ้น
บูรณาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล - ผศ.ดร.จริยาวดี สุริยพันธ์
- นางพรสุดา ลิยงค์
2 มี.ค. 2562 ถึง 2 มี.ค. 2562 22,800 22,000 96.49 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - อ.รัฐพล กัลพล 3 พ.ย. 2561 ถึง 4 พ.ย. 2561 49,470 49,470 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
SAM GO ABROAD - นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสัวสดิ์
- นางสาวพจนีย์ เถิงจ่าง
- นางชลดา ศรารัชต์
26 ก.พ. 2562 ถึง 1 มี.ค. 2562 207,800 186,200 89.61 ดำเนินการเสร็จสิ้น
GAT Success for LIP - นายนภนต์ จุสมใจ 9 พ.ย. 2561 ถึง 22 ก.พ. 2562 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (Placement Test for LIP) - นายนภนต์ จุสมใจ 21 ม.ค. 2562 ถึง 1 ก.พ. 2562 31,800 31,800 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Cubic Creative Camp - นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ์
- นางชลดา ศรารัชต์
- นางสาวณัฐวรรณ เฉลิมสุข
- นางสาวิตรี ริบรวมทรัพย์
25 เม.ย. 2562 ถึง 30 เม.ย. 2562 798,060 636,755 79.79 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนาศึกษาด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - นางสาวจิรนุช ขาวเมืองน้อย 18 ก.ค. 2562 ถึง 18 ก.ค. 2562 220,550 220,550 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง
- นางสาวปรียานุช ใจหาญ
- นายอุกฤษ นาฎแก้ว
- นายวราพงษ์ เสนาภักดิ์
- นางสาวชนากานต์ จินากูล
1 พ.ค. 2562 ถึง 15 พ.ค. 2562 85,060 30,600 35.97 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ - นางสาวจุรีย์ นวเมธาพงศ์ 6 ก.ค. 2562 ถึง 7 ก.ค. 2562 46,200 46,200 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการบริการวิชาการ STLC Conversation Course 1/2019 - อ.สุริยาพร โตวรรณสูตร 4 มิ.ย. 2562 ถึง 24 ก.ย. 2562 390,500 390,494 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
biodiversity camp - นางสาวสำเนา ยอดยิ่ง 24 ส.ค. 2562 ถึง 24 ส.ค. 2562 30,000 30,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์เบื้องต้น - อ.รัฐพล กัลพล 10 ส.ค. 2562 ถึง 11 ส.ค. 2562 64,475 63,931 99.16 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์เบื้องต้น - อ.รัฐพล กัลพล 7 ก.ย. 2562 ถึง 8 ก.ย. 2562 60,060 59,337 98.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 10 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์วิจัยและทดลองทางการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และการจัดการศึกษานานาชาติ รายงานการ.ให้บริการวิชาการและเข้าศึกษาดูงาน - น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร 1 ต.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2562 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตของนักเรียนเพื่ออนาคตที่ดี (Learning & life skill development for future) เป้าประสงค์ที่ 3 : ผู้เรียนมีความรู้ที่ได้มาตรฐานที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและเทียบเคียงได้กับมาตรฐานระดับสากล กลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการประชุมผู้ปกครองชี้แจงแนวทางศึกษาต่อสำหรับนักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - อ.ศาณิตา ต่ายเมือง 26 ต.ค. 2561 ถึง 26 ต.ค. 2561 9,960 9,960 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Big Cleanig Day ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - นายพีรพัฒน์ สามัญ 13 ต.ค. 2561 ถึง 13 ต.ค. 2561 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา 3 - นางสาวนฤมล ปิ่นวิศุทธิ์
- นายกิตติภัฎ วงค์กระโซ่
24 พ.ย. 2561 ถึง 24 พ.ย. 2561 79,670 77,010 96.66 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ : ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 - นางสาวสญามณ รูปต่ำ
- นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน
- นางสาวนิธินันท์ กลั่นคูวัฒน์
4 ม.ค. 2562 ถึง 4 ม.ค. 2562 36,600 36,600 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ - ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต
- อ.ดร.ปรียานุช ใจหาญ
- นางสาวชนากานต์ จินากูล
- นายอุกฤษ นาฎแก้ว
- นายวราพงษ์ เสนาภักดิ์
2 มี.ค. 2562 ถึง 2 มี.ค. 2562 9,410 8,210 87.25 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - นางสุธาสินี จันทรเฉิด
- นางชลดา ศรารัชต์
- ดร.พาวา พงษ์พันธ์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤทธิ์ วัฒนภู
- นางสาวอรวรา บัวผา
- นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์
- นางนวพร วรรณาชัยสิทธิ์
- นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง
- นางสาวกอบกุล ใจกว้าง
- นายนภนต์ จุสมใจ
4 ม.ค. 2562 ถึง 5 ม.ค. 2562 48,400 48,400 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Summer Camp for LIP - นายนภนต์ จุสมใจ 4 มี.ค. 2562 ถึง 8 มี.ค. 2562 374,680 374,680 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ SCiUS Forum ครั้งที่ 9 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกลด สารภูษิต
- นางสาวปรียานุช ใจหาญ
- นางสาวชนากานต์ จินากูล
- นายอุกฤษ นาฎแก้ว
- นายวราพงษ์ เสนาภักดิ์
- นางพรสุดา ลิยงค์
- นายอนันต์ ขาวเป็นใย
7 พ.ค. 2562 ถึง 11 พ.ค. 2562 53,330 37,930 71.12 ดำเนินการเสร็จสิ้น
จิตรกรจิ๋ว - นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย 25 ม.ค. 2562 ถึง 25 ม.ค. 2562 10,000 10,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
มอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 - นางสาวคณิตา จูตะเสน 8 ก.พ. 2562 ถึง 8 ก.พ. 2562 86,540 86,540 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนาศึกษาด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - นางสาวจิรนุช ขาวเมืองน้อย 18 ก.ค. 2562 ถึง 18 ก.ค. 2562 220,550 220,550 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง
- นางสาวปรียานุช ใจหาญ
- นายอุกฤษ นาฎแก้ว
- นายวราพงษ์ เสนาภักดิ์
- นางสาวชนากานต์ จินากูล
1 พ.ค. 2562 ถึง 15 พ.ค. 2562 85,060 30,600 35.97 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันสุนทรภู่ - พิมพ์สุพร สุนทรินทร์และ ผศ.ดร.ระพิน ชูชื่น 1 มิ.ย. 2562 ถึง 30 มิ.ย. 2562 15,000 15,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ - นางสาวจุรีย์ นวเมธาพงศ์ 6 ก.ค. 2562 ถึง 7 ก.ค. 2562 46,200 46,200 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - นางมันทนา เมฆิยานนท์ 16 พ.ค. 2562 ถึง 16 พ.ค. 2562 25,350 25,350 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 - น.ส.ธีรนันท์ ชูเชิด 6 ก.ค. 2562 ถึง 6 ก.ค. 2562 172,050 170,130 98.88 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Kunming Nihao - นายภัทราวุูธ รักกลิ่น 14 มี.ค. 2562 ถึง 3 เม.ย. 2562 193,180 190,000 98.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Home and School Meeting - นางสาวพัชรา มานะศิลป์ 21 ส.ค. 2562 ถึง 22 ส.ค. 2562 50,000 45,584 91.17 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการเข้าร่วมงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7 - นางสิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา 27 พ.ค. 2562 ถึง 12 ก.ค. 2562 217,130 189,000 87.04 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - นายภัทราวุธ รักกลิ่น
- นายฉลอง แสนโคก
- นางสิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา
- นายอัครวัฒน์ อาชีวะ
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
- นางสุกัญญา โพธิ์นาค
- นางกาญจนา ประสพผล
- นายกวิน กลิ่นกุหลาบทอง
- น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร
- นางวิลาวัณย์ วิริยกิจจา
19 ก.ย. 2562 ถึง 19 ก.ย. 2562 121,000 79,316 65.55 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2562 - นายอุดม รัตนอัมพรโสภณ
- นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์
- นายธราพงษ์ การกระโทก
21 ส.ค. 2562 ถึง 21 ส.ค. 2562 291,060 291,060 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายงานผลการทดสอบของสำนักมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2561 - น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
1 ต.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2562 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการบริการวิชาการ satit's Homework&Activites; - นายอุดม รัตนอัมพรโสภณ 10 มิ.ย. 2562 ถึง 27 ก.ย. 2562 660,260 658,100 99.67 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู - นางมันทนา เมฆิยานนท์ 11 ต.ค. 2561 ถึง 19 ก.ย. 2562 9,450 7,500 79.37 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ประจำปีการศึกษา - นายอุดม รัตนอัมพรโสภณ
- นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์
- นายธราพงษ์ การกระโทก
21 ส.ค. 2562 ถึง 23 ส.ค. 2562 291,060 291,060 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการตรวจสุขภาพ - นายณรงค์ฤทธิ์ โควัน 21 ม.ค. 2562 ถึง 12 ก.ค. 2562 2,000 2,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
จัดซื้อเกียรติบัตร - นางสาวเจติยา อุ่นกมล 1 ต.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2562 34,775 34,775 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ - อาจารย์จีรสุดา เปลี่ยนสมัย และ อาจารย์อรวรรณ รักนาย 26 ก.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2562 13,000 13,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการบริการวิชาการ "โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1/2562 - นายฉลอง แสนโคก 10 มิ.ย. 2562 ถึง 27 ก.ย. 2562 793,800 354,370 44.64 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 - นางสุธาสินี จันทรเฉิด 17 ม.ค. 2563 ถึง 18 ม.ค. 2563 78,610 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 12 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในทุกระดับกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรมนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ - นางสาววรธมน ภาวิณีวณิช
- นายอภิชาติ คามีศักดิ์
24 พ.ย. 2561 ถึง 24 พ.ย. 2561 2,450 2,450 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
การแข่งขันกีฬาทางวิชาการระดับประเทศ ในรายการ “อีซีซี ครอสเวิร์ดเกม เยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 30 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” - นางสาวสุภิญญา เถาทอง
- จ่าสิบเอกกรกฎ กิตติภูมิภักดี
24 พ.ย. 2561 ถึง 25 พ.ย. 2561 10,000 10,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา ในรายการ “แม็กซ์พลอย ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออกและภาคกลาง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561” - นางสาวสุภิญญา เถาทอง
- นางสาววราภรณ์ พูลสวัสดิ์
15 ธ.ค. 2561 ถึง 16 ธ.ค. 2561 6,960 6,960 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการแข่งขัน - นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ และนางสาวสุภิญญา เถาทอง 2 พ.ย. 2561 ถึง 31 ก.ค. 2562 5,000 3,879 77.57 ดำเนินการเสร็จสิ้น
การแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการระดับภาค “แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกและภาคกลาง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562” - นางสาวสุภิญญา เถาทอง
- จ่าสิบเอกกรกฎ กิตติภูมิภักดี
15 มิ.ย. 2562 ถึง 16 มิ.ย. 2562 10,000 10,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 35 - นางสาวจุรีย์ นวเมธาพงศ์ 16 ส.ค. 2561 ถึง 16 ส.ค. 2561 340 340 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
แข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 - นางสาวจุรีย์ นวเมธาพงศ์
- นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง
18 ส.ค. 2561 ถึง 18 ส.ค. 2561 740 740 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรมนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 - นายอภิชาติ คามีศักดิ์
- นางสาววรธมน ภาวิณีวณิช
24 ส.ค. 2562 ถึง 24 ส.ค. 2562 420 420 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ - นางสาวสุกัญญา เคลือบแก้ว 1 ต.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2562 100,000 24,760 24.76 ดำเนินการเสร็จสิ้น
จัดซื้อเกียรติบัตร - นางสาวเจติยา อุ่นกมล 1 ต.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2562 34,775 34,775 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี IEP Class Project P.2 - นางสาวเจนีวา ชัยภักดี 16 พ.ย. 2561 ถึง 16 พ.ย. 2561 8,580 7,900 92.07 ดำเนินการเสร็จสิ้น
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ - นางอภิญญา ชัยกุล
- นายบุญส่ง เห็นงาม
- ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต
20 พ.ย. 2561 ถึง 30 ม.ค. 2562 47,000 46,200 98.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Day Camp at Thai Thani Art & Culture Village G.2 - 1. Ms.Natkristha Intarakulchai
- 2. Ms.Naruemon Sangiam
29 พ.ย. 2561 ถึง 29 พ.ย. 2561 79,990 70,982 88.74 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Primary Excursion or Field Trips P.5 - นายมงคล พลเยี่ยม
- Mr.Anthony John
15 พ.ย. 2561 ถึง 15 พ.ย. 2561 17,770 16,216 91.25 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Reading Enhancement - นางสาวจุฑามาส ดิสริยะกุล
- Miss Han Yujia
30 พ.ย. 2561 ถึง 30 พ.ย. 2561 40,000 38,859 97.15 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Iep class project p.4 - นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ 15 พ.ย. 2561 ถึง 15 พ.ย. 2561 28,900 28,900 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Class Project P.1 - นายตะวัน ชนะอุดม 16 พ.ย. 2561 ถึง 16 พ.ย. 2561 24,850 24,350 97.99 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Loy Krathong - นายตะวัน ชนะอุดม 22 พ.ย. 2561 ถึง 22 พ.ย. 2561 48,400 34,756 71.81 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันเด็กแห่งชาติ - นายตะวัน ชนะอุดม 11 ม.ค. 2562 ถึง 11 ม.ค. 2562 99,600 99,600 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ IEP English Camp - นางสาวจิรนุช ขาวเมืองน้อย 4 มี.ค. 2562 ถึง 7 มี.ค. 2562 356,235 321,000 90.11 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Survival Skills Camping - นายมงคล พลเยี่ยม
- นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ
- นายตะวัน ชนะอุดม
- นางสาวเจนีวา ชัยภักดี
- นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ
8 ก.พ. 2562 ถึง 9 ก.พ. 2562 30,000 27,389 91.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Class Project and Secondary Excursion or Field Trips M.5 - นายเสกสัน จันทร์สม 25 ม.ค. 2562 ถึง 27 ม.ค. 2562 87,640 79,100 90.26 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Overseas Field Trip P.6 : Shanghai - นายมงคล พลเยี่ยม
- นางชลธิชา ภูริปาณิก
- นางอุษา รัตนพิทักษ์
20 ก.พ. 2562 ถึง 24 ก.พ. 2562 346,500 346,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Democratic Value Enhancement Project - นายประวีณ สุทธิสง่า 1 ก.พ. 2562 ถึง 1 ก.พ. 2562 1,700 1,685 99.12 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Overseas Field Trip P.3 - นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ 17 ม.ค. 2562 ถึง 20 ม.ค. 2562 258,900 258,900 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Valentine's Day Week - นางสาววราภรณ์ พูลสวัสดิ์
- นางสาวสุภิญญา เถาทอง
4 ก.พ. 2562 ถึง 14 ก.พ. 2562 20,000 20,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Camp - นางสาวอรอุมา เสือนาค Mr. Forbes George Smart 15 ก.พ. 2562 ถึง 16 ก.พ. 2562 407,339 400,310 98.27 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Class project and Secondary Excursion or Overseas Field Trips M.3 - นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
- Mr.Jonathan David Clark
- นางสาวพิชชานันท์ สังข์เสือโพธิ์
16 ก.พ. 2562 ถึง 20 ก.พ. 2562 323,000 323,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Overseas Field Trip : M.6 - นายตะวัน ชนะอุดม
- นางธวัลกร สกุลใจแก้ว
- Ms. Kelly Leigh Scannell
25 ก.พ. 2562 ถึง 1 มี.ค. 2562 489,500 489,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
LIP Go Abroad - นายนภนต์ จุสมใจ 26 ม.ค. 2562 ถึง 29 ม.ค. 2562 274,000 274,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Camp for LIP - นายนภนต์ จุสมใจ 20 ม.ค. 2562 ถึง 21 ม.ค. 2562 358,760 358,760 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Class Project and Secondary Excursion or Field Trips M.4 - นายประวีณ สุทธิสง่า
- นางสาวพัชรา มานะศิลป์
- Mrs. Marites Carreon
- Mr. Ting Fong Tsai
4 มี.ค. 2562 ถึง 6 มี.ค. 2562 109,000 78,350 71.88 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (Placement Test for LIP) - นายนภนต์ จุสมใจ 21 ม.ค. 2562 ถึง 1 ก.พ. 2562 31,800 31,800 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Summer Camp for LIP - นายนภนต์ จุสมใจ 4 มี.ค. 2562 ถึง 8 มี.ค. 2562 374,680 374,680 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Orientation Program - ณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
- ดร.ชมชื่น ศิริผันแก้ว
- นายมงคล พลเยี่ยม
- นายมนัส จอมปรุ
- นายเสกสัน จันทร์สม
- นางสาวพัชรา มานะศิลป์
13 พ.ค. 2562 ถึง 17 พ.ค. 2562 241,500 232,809 96.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Class project and Secondary Excursion or Field Trips M.1 - นายภัทราวุธ รักกลิ่น 23 พ.ย. 2561 ถึง 24 พ.ย. 2561 67,600 65,000 96.15 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนาศึกษาด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - นางสาวจิรนุช ขาวเมืองน้อย 18 ก.ค. 2562 ถึง 18 ก.ค. 2562 220,550 220,550 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
เสริมทักษะการคิดภาษาไทย - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 7 พ.ย. 2561 ถึง 30 ม.ค. 2562 2,000 2,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
sunthornphu memorial day - นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ
- นายมงคล พลเยี่ยม
26 มิ.ย. 2562 ถึง 26 มิ.ย. 2562 30,000 26,300 87.67 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Day Camp at Funarium G.2 - Miss Natkristha Intarakulchai
- Mr.James Orrell
25 ก.ค. 2562 ถึง 25 ก.ค. 2562 72,130 68,730 95.29 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันสุนทรภู่ - พิมพ์สุพร สุนทรินทร์และ ผศ.ดร.ระพิน ชูชื่น 1 มิ.ย. 2562 ถึง 30 มิ.ย. 2562 15,000 15,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 29 พ.ย. 2561 ถึง 29 พ.ย. 2561 141,700 141,700 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการพัฒนาทักษะภาษาและภาวะผู้นำสำหรับเยาวชน Appalachian State University Youth Language and Leadership Academy ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 13 มิถุนายน - 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 - น.ส.ณฐมน กีรติโชติกูล 13 มิ.ย. 2562 ถึง 16 ก.ค. 2562 99,820 79,230 79.37 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Waikhru ceremony - นายตะวัน ชนะอุดม 27 มิ.ย. 2562 ถึง 27 มิ.ย. 2562 44,500 43,700 98.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Mother's Day Activity - นายตะวัน ชนะอุดม 9 ส.ค. 2562 ถึง 9 ส.ค. 2562 49,500 46,943 94.83 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Kunming Nihao - นายภัทราวุูธ รักกลิ่น 14 มี.ค. 2562 ถึง 3 เม.ย. 2562 193,180 190,000 98.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Primary Excursion or Field Trips P.2 - นางสาวเจนีวา ชัยภักดี 16 ส.ค. 2562 ถึง 16 ส.ค. 2562 11,210 10,075 89.88 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Class Project P.5 - นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ 2 ส.ค. 2562 ถึง 2 ส.ค. 2562 13,200 13,200 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Class project P.6 - นายมงคล พลเยี่ยม 30 ส.ค. 2562 ถึง 30 ส.ค. 2562 18,200 16,600 91.21 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Mother's Day Week - นางสาวอรอุมา เสือนาค Mr. James David Peter Howard Orrell 5 ส.ค. 2562 ถึง 12 ส.ค. 2562 10,000 9,788 97.88 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Excursion or Field Trip P.1 - นายตะวัน ชนะอุดม
- นางโมเว่น โปร่งอากาศ
23 ส.ค. 2562 ถึง 23 ส.ค. 2562 20,370 16,070 78.89 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Graduation P.6,M.3,M.6 and Prom M.6 - นายมนัส จอมปรุ 21 ก.พ. 2562 ถึง 22 ก.พ. 2562 200,000 200,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Morning Brief - นางสาวสุภิญญา เถาทอง
- นายปริญญา ผสมทรัพย์
1 ต.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2562 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Satit "Creative Learning for Fun" 1/2562 - นางสาวธันย์สิตา ศิริอมรเสถียร
- นางกรกช เงินดี
17 มิ.ย. 2562 ถึง 16 ก.ย. 2562 1,020,000 994,990 97.55 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ - อาจารย์จีรสุดา เปลี่ยนสมัย และ อาจารย์อรวรรณ รักนาย 26 ก.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2562 13,000 13,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Trip for LIP - นายนภนต์ จุสมใจ 15 ส.ค. 2562 ถึง 15 ส.ค. 2562 117,550 107,550 91.49 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Valentine's Day - นางสาววราภรณ์ พูลสวัสดิ์
- นางสาวสุภิญญา เถาทอง
3 ก.พ. 2563 ถึง 13 ก.พ. 2563 20,000 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ โครงการวิจิตรแพรพรรณสร้างสรรค์งานศิลป์ - นางสาวธีรนันท์ ชูเชิด 26 ม.ค. 2562 ถึง 27 ม.ค. 2562 117,400 57,158 48.69 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 - น.ส.ธีรนันท์ ชูเชิด 6 ก.ค. 2562 ถึง 6 ก.ค. 2562 172,050 170,130 98.88 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ - นางสาวทรงศรี สารภูษิต 16 พ.ย. 2561 ถึง 30 พ.ย. 2561 20,000 17,796 88.98 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Boy Scout and Girl Guide Camp - นายประวีณ สุทธิสง่า
- นายเสกสัน จันทร์สม
- นายภัทราวุธ รักกลิ่น
- นางสาวพัชรา มานะศิลป์
- นายปริยวัตน์ ปุระวัฒนานนท์
- นายมนัส จอมปรุ
- นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
- Ms. Enriqueta Villa
- Mr. Ting Fong Tsai
4 ม.ค. 2562 ถึง 6 ม.ค. 2562 58,430 55,210 94.49 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการกลุ่มสัมพันธ์ ม.3 - นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
- Mr.Jonathan David Clark
- นายภัทราวุธ รักกลิ่น
- นายประวีณ สุทธิสง่า
- Ms.Marites Careon
- Mr.Ting Fong Tsai
12 ม.ค. 2562 ถึง 13 ม.ค. 2562 78,000 70,076 89.84 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Survival Skills Camping - นายมงคล พลเยี่ยม
- นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ
- นายตะวัน ชนะอุดม
- นางสาวเจนีวา ชัยภักดี
- นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ
8 ก.พ. 2562 ถึง 9 ก.พ. 2562 30,000 27,389 91.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - นายอภิชาติ คามีศักดิ์
- นางสาวสุกาญดา คงสมรส
8 ก.พ. 2562 ถึง 8 ก.พ. 2562 23,550 23,543 99.97 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4และ5 - นางสาวขวัญตา บุญจันทร์ 8 ก.พ. 2562 ถึง 8 ก.พ. 2562 41,100 41,068 99.92 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Class Project and Secondary Excursion or Field Trips M.5 - นายเสกสัน จันทร์สม 25 ม.ค. 2562 ถึง 27 ม.ค. 2562 87,640 79,100 90.26 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ม.1-3 - นางสาวเพ็ญพรรณ อภิรติวานนท์ 4 ม.ค. 2562 ถึง 5 ม.ค. 2562 168,456 168,456 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Democratic Value Enhancement Project - นายประวีณ สุทธิสง่า 1 ก.พ. 2562 ถึง 1 ก.พ. 2562 1,700 1,685 99.12 ดำเนินการเสร็จสิ้น
นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ - ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต
- อ.ดร.ปรียานุช ใจหาญ
- นางสาวชนากานต์ จินากูล
- นายอุกฤษ นาฎแก้ว
- นายวราพงษ์ เสนาภักดิ์
2 มี.ค. 2562 ถึง 2 มี.ค. 2562 9,410 8,210 87.25 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Camp - นางสาวอรอุมา เสือนาค Mr. Forbes George Smart 15 ก.พ. 2562 ถึง 16 ก.พ. 2562 407,339 400,310 98.27 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่าย Day Camp ลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ที่ 1-3 - นางสาวสุปราณี สีลาเขต 8 ก.พ. 2562 ถึง 8 ก.พ. 2562 30,750 30,367 98.76 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 - นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร 8 ก.พ. 2562 ถึง 8 ก.พ. 2562 33,600 31,912 94.98 ดำเนินการเสร็จสิ้น