ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ น.ส.สุกาญดา คงสมรส

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กพ.๐๕ จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลสาธิตบูรพาคัพ ครั้งที่ ๑ ประธาน 6 ส.ค. 2565 ถึง 7 ส.ค. 2565 22,480 22,480 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น