ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นายเกรียงไกร วิลามาศ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปถ.09 โครงการทัศนศึกษาวิชาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป.3 ประธาน 11 ส.ค. 2565 ถึง 11 ส.ค. 2565 68,000 60,590 89 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปถ.09 โครงการทัศนศึกษาวิชาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมป3 ประธาน 11 ส.ค. 2565 ถึง 11 ส.ค. 2565 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม