ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางสาวณัฐกริษฐา โกพิมาย

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปถ.08 โครงการทัศนศึกษาวิชาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป.2 ประธาน 11 ส.ค. 2565 ถึง 11 ส.ค. 2565 63,860 62,170 97 ดำเนินการเสร็จสิ้น