ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางสาวรัชฎา เศษวิสัย

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝมธ.12 โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) ในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ประธาน 8 ก.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2565 6,818 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม