ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ปวลี เสมอวงษ์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ. 17 Summer for Kids 2022 รองประธาน 18 เม.ย. 2565 ถึง 13 พ.ค. 2565 390,000 373,410 96 ดำเนินการเสร็จสิ้น