ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ อ.พจนีย์ มาสุข

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กค.05 โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประธาน 8 ก.ค. 2565 ถึง 8 ก.ค. 2565 175,280 174,080 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กค.06 โครงการค่ายคณิตศาสตร์พัฒนาสมรรถนะการคิดแบบนวัตกร ประธาน 30 ก.ค. 2565 ถึง 31 ก.ค. 2565 45,000 44,886 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น