ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางสาวธํนย์สิตา ศิรอมรเสถียร

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ.19 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 ประธาน 1 พ.ค. 2565 ถึง 1 พ.ค. 2565 7,300 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม