ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางบุญทิม ฐิติวร

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ.03 การสร้างสื่อมัลติมีเดียและการจัดทำห้องเรียน Google Classroom รองประธาน 6 พ.ย. 2564 ถึง 6 พ.ย. 2564 10,000 8,814 88 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ.24 โครงการวันแม่-สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน รองประธาน 11 ส.ค. 2565 ถึง 11 ส.ค. 2565 13,493 13,493 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น