ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ ผศ.คงศักดิ์ วัฒนะโชติ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝบห 03 เสริมสร้างสุขภาพและสานสัมพันธ์บุคลากร ประธาน 17 พ.ย. 2564 ถึง 24 ธ.ค. 2564 120,900 80,400 67 ดำเนินการเสร็จสิ้น
08 โครงการมุทิตาจิต ประธาน 9 ก.ย. 2565 ถึง 9 ก.ย. 2565 272,250 259,750 95 ดำเนินการเสร็จสิ้น