ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางสาวณัฐกริษฐา อินทรกุลไชย

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝศภ.01 โครงการบริการวิชาการ GLC (Global Language Centre) "Learning & Practice Languages" 1/2565 รองประธาน 27 มิ.ย. 2565 ถึง 23 ก.ย. 2565 121,000 119,448 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น