ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ และ Mr. Forbes Smart

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
JIP.09 Father's Day Week ประธาน 29 พ.ย. 2564 ถึง 9 ธ.ค. 2564 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น