ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นายทรงกรด แก้วศรีนวล

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กท.12 โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รองประธาน 31 ส.ค. 2565 ถึง 31 ส.ค. 2565 225,400 222,800 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น