ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางสาวปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กค04 โครงการ ทัศนศึกษาด้านวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รองประธาน 22 ก.ค. 2565 ถึง 22 ก.ค. 2565 88,800 81,457 92 ดำเนินการเสร็จสิ้น