ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กท.05 โครงการเสริมทักษะภาษาไทย กรรมการ 22 พ.ย. 2564 ถึง 25 ม.ค. 2565 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม