ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ ดร.สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกจ.02 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประธาน 13 พ.ย. 2564 ถึง 13 พ.ย. 2564 11,500 11,260 98 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกจ.01 ส่งเสริมการวิจัยและสร้างสรรค์สวัตกรรมของบุคลากร ประธาน 1 ต.ค. 2564 ถึง 30 ก.ย. 2565 1,849,200 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น