ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางสาวรุ่งอรุณ บุญพยุง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปถ.12 โครงการทัศนศึกษาวิชาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป.6 ประธาน 16 ส.ค. 2565 ถึง 16 ส.ค. 2565 56,400 53,460 95 ดำเนินการเสร็จสิ้น