ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรอุมา เสือนาค Mr. James David Peter Howard Orrell

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
JIP26 Mother's Day Week ประธาน 8 ส.ค. 2565 ถึง 12 ส.ค. 2565 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น