ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝบห 03 เสริมสร้างสุขภาพและสานสัมพันธ์บุคลากร กรรมการ 17 พ.ย. 2564 ถึง 24 ธ.ค. 2564 120,900 80,400 67 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.06 วันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ประธาน 21 ส.ค. 2565 ถึง 21 ส.ค. 2565 197,360 160,910 82 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.05 มุทิตาคารวะ ประจำปีการศึกษา 2565 ประธาน 1 ก.ย. 2565 ถึง 1 ก.ย. 2565 56,600 55,340 98 ดำเนินการเสร็จสิ้น