ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ น.ส.วิรัตน์ อุทาพรม

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝบก 01/65 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของฝ่ายบริการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 ประธาน 5 มี.ค. 2565 ถึง 6 มี.ค. 2565 57,200 56,230 98 ดำเนินการเสร็จสิ้น