ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ Mr.Ting Fong Tsai

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
IEP25 Graduation P.6, M.3 and M.6 กรรมการ 3 มี.ค. 2565 ถึง 4 มี.ค. 2565 6,000 6,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น