ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางวิลาวัณย์ วิริยกิจจา

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝบห.02 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร กรรมการและเลขานุการ 14 ต.ค. 2564 ถึง 14 ต.ค. 2564 4,400 4,400 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปบห.07 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนการปฏิบัติงานสำหรับทีมบริหาร ประธาน 11 พ.ค. 2565 ถึง 11 พ.ค. 2565 11,700 11,700 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝบห.04 อบรมสัมมนาทางวิชาการของบุคลากร กรรมการ 29 มี.ค. 2565 ถึง 30 เม.ย. 2565 635,228 496,433 78 ดำเนินการเสร็จสิ้น
08 โครงการมุทิตาจิต รองประธาน 9 ก.ย. 2565 ถึง 9 ก.ย. 2565 272,250 259,750 95 ดำเนินการเสร็จสิ้น