ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางวิลาวัณย์ วิริยกิจจา

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝบห.02 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร กรรมการและเลขานุการ 14 ต.ค. 2564 ถึง 14 ต.ค. 2564 4,400 4,400 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปบห.07 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวางแผนการปฏิบัติงานสำหรับทีมบริหาร" ประธาน 11 พ.ค. 2565 ถึง 11 พ.ค. 2565 11,700 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม