ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
IEP25 Graduation P.6, M.3 and M.6 ประธาน 3 มี.ค. 2565 ถึง 4 มี.ค. 2565 6,000 6,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น