ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กท.05 โครงการเสริมทักษะภาษาไทย กรรมการ 22 พ.ย. 2564 ถึง 25 ม.ค. 2565 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.19 เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ประธาน 18 ก.พ. 2565 ถึง 18 ก.พ. 2565 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท.11 วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ประธาน 1 ก.ค. 2565 ถึง 30 ก.ค. 2565 15,000 15,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.48 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักเรียน ประธาน 3 มิ.ย. 2565 ถึง 3 มิ.ย. 2565 87,160 87,160 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น