ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางสาววราภรณ์ พูลสวัสดิ์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปถ.11 โครงการทัศนศึกษาวิชาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมป.5 ประธาน 16 ส.ค. 2565 ถึง 16 ส.ค. 2565 66,330 66,280 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น