ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางสุริยาพร โตวรรณสูตร

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
JIP22 English day camp at Bangsean Aquarium & Museum for JIP G.1 ประธาน 6 ก.ค. 2565 ถึง 6 ก.ค. 2565 36,180 31,775 88 ดำเนินการเสร็จสิ้น