ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางสาวราภรณ์ พูลสวัสดิ์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
JIP.12 Christmas Week ประธาน 13 ธ.ค. 2564 ถึง 24 ธ.ค. 2564 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น