ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางสาวณิชนันทน์ ฉายแสง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ.03 การสร้างสื่อมัลติมีเดียและการจัดทำห้องเรียน Google Classroom ประธาน 6 พ.ย. 2564 ถึง 6 พ.ย. 2564 10,000 8,814 88 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝบห 03 เสริมสร้างสุขภาพและสานสัมพันธ์บุคลากร รองประธาน 17 พ.ย. 2564 ถึง 24 ธ.ค. 2564 120,900 80,400 67 ดำเนินการเสร็จสิ้น