ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางกรกช เงินดี

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ18 โครงการ Summer Camps for Kids 2022 ประธาน 18 เม.ย. 2565 ถึง 13 พ.ค. 2565 618,000 618,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น