ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางอรัญญา เซียวประเสริฐ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กส.03 โครงการงามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิต ระดับประถมศึกษา ประธาน 18 ก.ค. 2565 ถึง 31 ส.ค. 2565 2,500 2,500 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น